Nettan

Klimatkommunerna har fått stöd från Energimyndigheten för att identifiera vilka omställningar som behövs på kommunal nivå för att nå 2045-målet samt vilka strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar. Miljömålsberedningens föreslagna, nationella mål om klimatneutralitet till år 2045 är från Klimatkommunernas medlemmar mycket välkommet. Nästa steg är att omsätta den nationella strategin till lokal verklighet, vilket är fokus i projektet som pågår till och med september 2018. 

Projektets övergripande syfte är hjälpa kommuner att nå nettonollutsläpp till 2045. Aktiviteterna i projektet bygger på deltagarnas behov, och innehållet på träffar och ämnen för diskussioner anpassas under projekttidens gång.

Projektmål
I projektet ska Klimatkommunerna:

  • Identifiera omställningar som behöver ske på kommunal nivå för att nå 2045-målet
  • Identifiera strategier och processer som kan användas för att göra dessa omställningar
  • Presentera resultatet i en guide
  • I samband med varje nätverksträff involveras någon extern aktör, exempelvis näringslivsorganisationer, forskare eller 2030-sekretariatet.
  • Efter varje nätverksträff publiceras och sprids dokumentation med resultat från träffen.

Aktiviteter i projektet

  • Analys av Miljömålsberedningens förslag En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
  • Uppstartsträff 1 juni, Stockholm

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-03-21

.