Vad är Borgmästaravtalet?

 

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla typer av kommuner, små som stora. Avtalet administreras av EU-kommissionen, mycket sker via hemsidan www.eumayors.eu. Där finns också avtalstext, avsiktsförklaring och insttruktioner om hur din kommun kan gå med (se länkar till höger). För att underlätta för kommuner som vill skriva under har vi även tillsammans med Sveriges Ekokommuner tagit fram bakgrundsmaterial och ett förslag till tjänsteskrivelse som finns att ladda ner till höger. Vi föreslår att man också ställer sig bakom World Mayors and Local Governments Climate Protection Agreement, för att även visa på ambitiösa långsiktiga mål.

Borgmästaravtalet 2020 och Borgmästaravtalet 2030

I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet som tar sikte på år 2030. Kommuner som tidigare har skrivit under Borgmästaravtalet 2020 kan nu ta ett nytt politiskt beslut och skriva under Borgmästaravtalet 2030. I den första omgången skrev kommuner under att de skulle minska utsläppen med minst 20 %. I det nya avtalet innebär utsläppsminskningar om minst 40%. Andra nyheter är att kommunen förbinder sig till att öka resiliensen mot klimatförändringar och att en energi/klimatstrategi (SEAP) ska skickas in inom två år efter underskriften. Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Resiliens/anpassningsdelen ska bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment (Klimatrisk- och sårbarhetsanalys). Uppföljande rapportering ska ske med två års mellanrum. Vid dessa tillfällen kan man meddela ev. omprioriteringar i sina strategier. Här finns mer information.

 

Nätverk för politiker och tjänstemän i Sverige

Global Utmaning seminarium

Klimatkommunerna arrangerar möten för tjänstemän i svenska kommuner som har skrivit på (eller är intresserade av att skriva på) Borgmästaravtalet. Skriv upp dig på maillistan för svenska Borgmästaravtalskommuner och håll utkik efter inbjudningar!

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-11-26