Gröna finanser

Kapitalplaceringar som verktyg i klimatomställningen - en nulägesanalys av Klimatkommunernas arbete med fossilfria placeringar

Våren 2017 gjorde vi en nulägesanalys av var medlemmarna står i arbetet med fossilfria placeringar. Rapporten visar bland annat att fler och fler kommuner tar beslut om att styra bort sitt fondinnehav från kol. olja och gas. Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Klimatkommunerna arbetade under 2015 med ett projekt om gröna finanser, delfinansierat av WWF. Projektet är nu avslutat, men mycket värdefull information går att hitta här

I Örebros klimatstrategi ingår gröna finanser som ett eget målområde. Ett delmål är att ”Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030”. Knutet till delmålet finns det ett antal förslag till åtgärder för nämnder och bolag att genomföra de närmaste åren, såsom att ”mäta hur stor klimatpåverkan kommunens kapitalförvaltning har genom att mäta klimatavtrycket i förvaltningen samt att sätta det i förhållande till jämförbara index”, ”driva på den finansiella marknaden att redovisa klimatpåverkan” och ”vid utvärdering av jämförbara fonder som kommunen ska placera i ta hänsyn till fondens klimatavtryck, tillsammans med faktorer som finansiell risk och avkastning”.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-10-12

Gröna obligationer

euro