Konsumtion och avfall

Att förändra konsumtionsvanor är både en stor utmaning och möjlighet för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp.  

Illustrationen till höger är Göteborg Stads sätt att visa vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet.

Idag släpper den genomsnittlige göteborgaren ut cirka 8 ton växthusgaser per år. Utsläppen sker både lokalt och globalt. 

Ett delmål i Göteborg Stads klimatstrategiska program föt att uppnå målet om begränsad klimatpåverkan är minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. "2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person."

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03