Planer och strategier

Klimatkommunernas medlemmar har höga ambitioner med lokala klimatmål  som i flera fall överstiger de nationella. Målen fokuserar ofta på en utsläppsreduktion med x antal procent till antingen år 2020, 2025 eller 2030. Vissa kommuner har även mer långsiktiga mål, exempelvis till år 2040 eller 2050. Dessa övergripande utsläppsmål sätts ofta upp i kombination med andra mål som berör exempelvis energieffektiviseringar eller minskad klimatpåverkan från transporter. Kommunerna följer upp målen med jämna mellanrum för att utvärdera om de är på rätt väg eller om ytterligare åtgärder behöver genomföras. 

I menyn till vänster hittar du exempel på energiplaner, klimatstrategier och klimatfärdplaner!

Målformuleringar

Flera kommuner följer de nationella målen om 40 % utsläppsminskningar till 2020, exempelvis Falköping, Lidköping, Kristianstad och Jönköping. Målet gäller då det geografiska området. Flera kommuner siktar betydligt högre, tex Linköping som ska bli co2-neutralt till 2025 eller Uppsala som ska bli klimatpositiva 2050.

Utöver mål för det geografiska området är det inte ovanligt att kommunen sätter mer ambitiösa mål för den egna organisationen. Region Skåne och flera av de skånska kommunerna har antagit målet att bli fossilbränslefria till 2020, genom utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

Det finns även kommuner som har satt mål utöver det geografiska området, dvs de räknar även in konsumtion som sker i kommunen. Göteborg har, utöver mål för det geografiska området, antagit målet att till år 2050 ska utsläppen minskat till 1,9 ton co2/invånare och år.

 
Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-12-01