Stadgar

Stadgar för Klimatkommunerna

 

Namn och ändamål

§ 1

Föreningens namn är Klimatkommunerna.

§ 2

Klimatkommunerna är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting/regioner i

form av en ideell förening. Det övergripande syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Föreningen ska stödja kommuner och landsting/regioner som vill arbeta med klimatfrågan samt

vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet. Föreningen ska vara ett forum för

informations- och erfarenhetsutbyte. Klimatkommunerna ska även arbeta för internationella

samarbeten samt ha kontakter med liknande nätverk i andra länder.

 

Medlemskap

§ 3

Berättigad till medlemskap i Klimatkommunerna är kommuner och landsting/regioner som

politiskt beslutar:

 att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser

 att sätta upp mål för utsläppen

 att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen

 att kontinuerligt informera om arbetet till föreningen.

Varje medlem utser två kontaktpersoner, varav en förtroendevald och en tjänsteman.

 

Observatörskap

§ 4

Kommun eller landsting/region, som ännu inte fattat erforderliga beslut för medlemskap får

deltaga i föreningens möten som observatör utan rösträtt under ett år.

 

Årsmöte och extra föreningsstämma

§ 5

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Klimatkommunerna och dess verksamhet genom av

medlemmarna valda ombud. Varje medlem utser ett ombud, som är förtroendevald i den egna

kommunen. Beslutanderätten utövas vid årsmöte och extra föreningsstämma.

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen vid behov, och skall utlysas om minst två

tredjedelar av medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligen,

senast fyra veckor i förväg.

§ 6

Årsmöte äger rum före april månads utgång. Kallelse till årsmöte sker skriftligen genom styrelsens

försorg senast åtta veckor före mötet. Årsredovisning, förslag till verksamhetsplan och budget

skickas ut senast fyra veckor före årsmötet.

Av styrelsen upprättad föredragningslista skall senast åtta veckor före års- och föreningsstämma

meddelas medlemmarna.

Vid årsmötet skall följande avhandlas:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val av justerare.

Fastställande av mötets behöriga utlysande.

Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av vinst/förlust.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av ordförande.

Val av vice ordförande.

Val av styrelse samt ersättare.

Val av revisorer.

Val av valberedning som skall bestå av tre ledamöter.

Beslut om verksamhetsplan.

Beslut om budget inkl medlemsavgift för efterföljande år.

Beslut om säte för föreningen.

Inkomna motioner.

Övriga ärenden.

§ 7

Motion till årsmötet skall vara inkommen till styrelsen senast 10 veckor innan årsmötet. För extra

föreningsstämma fastställer styrelsen tid för avlämnandet av motion för stämman. Styrelsen skall

till stämman avge utlåtande över motionen.

 

Styrelsen

§ 8

Styrelsen utövar ledningen av föreningens verksamhet. Verksamhetsår sammanfaller med

kalenderåret.

§ 9

Styrelsen utses av årsmötet.

Styrelsen skall bestå av sju till nio ledamöter som är förtroendevalda i medlemskommuner och

landsting/region. Medlemmarna ska vara representerade av minst en ledamot från vardera

Götaland, Svealand och Norrland. Varje medlem får ha högst en representant i styrelsen. Tre till

fyra ersättare väljs av årsmötet. Vid valet bestäms den ordning vilken ersättare skall inkallas till

tjänstgöring. Styrelsen kan besluta om adjungering av externa representanter i styrelsen.

§ 10

Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av

ledamöterna så begär. Ersättare har yttrande- och närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen är beslutför då fler än hälften av tjänstgörande ledamöter är närvarande. Styrelsen kan

utse erforderliga utskott för olika frågeområden som kan bistås av expertråd.

§ 11

Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. Av detta ska framgå vem som varit närvarande och

vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit ska denna antecknas till protokollet.

Protokoll ska justeras av ordföranden samt av mötet vald justerare.

§ 12

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning väljs två revisorer och två

revisorssuppleanter. Revisorerna väljs på årsmötet för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.

 

Regler vid omröstning

§ 13

Om omröstning begärs, skall denna ske öppet utom i ärenden som avser val. Varje ombud har en

röst. Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms utgången genom enkel

majoritet. Vid lika röstetal för olika meningar sker vid val avgörandet genom lottning och i övriga

ärenden genom ordförandens utslagsröst.

§ 14

Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får ej vara revisorer eller

revisorssuppleanter, ej heller deltaga i val av revisorer eller revisorssuppleanter eller i beslut om

ansvarsfrihet.

 

Ersättning för förtroendeuppdrag

§ 15

Till förtroendevald utgår ingen ersättning från föreningen såvida inte annat beslutas av styrelse

eller stämma.

 

Firmateckning

§ 16

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av två av styrelsen därtill utsedda

ledamöter gemensamt.

 

Avgifter till Klimatkommunerna

§ 17

Medlem skall årligen erlägga avgift till Klimatkommunerna. Årsmötet beslutar om avgifternas

storlek.

 

_________________________________________

Klimatkommunernas stadgar hittar du även  här. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-07

.