Långsiktighet, tydlighet och beteendeförändring bör vara ledord i strategi för omställning av transportsektorn

”Ta fram en strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet!”. Det uppdraget har Energimyndigheten fått från Miljö- och energidepartementet. Klimatkommunerna skickade synpunkter och hoppas att dessa tas i beaktande av myndigheten.

Inför arbetet med strategin har Energimyndigheten öppnat upp för att alla aktörer som vill ska kunna ge sina synpunkter på den nya strategin som ska tas fram. På sin hemsida skrev myndigheten att de ville ha kommentarer på bland annat relevanta områden som bör prioriteras, förslag på regeländringar samt synpunkter på hinder och problem.

Klimatkommunerna skrev i vårt svar att det är mycket positivt att regeringen tar fram en strategisk plan för omställning till en fossilbränslefri transportsektor. Nationella, långsiktiga styrmedel och spelregler ger regionala och kommunala aktörer de rätta förutsättningarna för att ställa om fordonstrafiken. Vi tycker dock det är viktigt att minska de totala trafikvolymerna, inte bara effektivisera dem och göra dem mer klimatsmarta. Inför framtagande av strategin vill vi därför att Energimyndigheten särskilt prioriterar området beteendepåverkan för att åstadkomma en förändrad syn på bilen som färdmedel, genom mobility managment-åtgärder, informationsspridning och opinionsbildning.

Klimatkommunerna vill lyfta fram vikten av långsiktiga förutsättningar vad gäller förnybara drivmedel, exempelvis bio- och vätgas, som på ett effektivt sätt kan utvinnas ur samhällets kretslopp. Stora investeringskostnader kräver långsiktighet. Det behövs också tydliga regelverk för att möjliggöra kommunernas satsningar på miljöbilar och elektrifiering av transportflottan.

Klimatkommunerna vill se en förändring där transportplaner som tas fram från Trafikverket grundar sig på den politiska viljan att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta och styr mot uppsatta klimatmål. Att som i dagsläget göra transportplaner som följer en prognos baserad på föregående års data är inte en väg framåt. Här finns hela Klimatkommunernas förslag.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-06-13