Klimatkommunernas rapport - Mot framtiden och vidare

Bland Klimatkommunernas medlemmar finns ett stort engagemang och det genomförs åtgärder av olika omfattningar och karaktär för att minska utsläppen av växthusgaser och för att ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Klimatkommunerna är övertygade om att Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål kan nås med hjälp av den kunskap och den vilja som finns bland Sveriges kommuner. När detta engagemang missgynnas, genom olika lagändringar och styrmedel, är det av största vikt att göra beslutfattare uppmärksamma på problematiken. Denna rapport belyser var hindren finns och presenterar förslag på åtgärder för att underlätta kommunernas vidare klimatarbete.

När det gäller energiområdet föreslår Klimatkommunerna i rapporten bland annat:
- Omformulera och ändra den skattebefriade effektnivån för småskalig produktion av förnybar el från att gälla för juridisk person/organisation till att istället gälla per anläggning.
- Sätt elproduktionen i relation till fastigheten genom att bestämma en gräns för maximal andel årlig över- produktion per anläggning, alternativt: räkna solcells- anläggningen som en del av fastigheten istället som en separat energiproduktionsanläggning.

 

Läs hela rapporten här


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-02-15