Detta tycker vi - svar om bonus-malus och reduktionsplikt

Klimatkommunerna har idag (19 april) skickat in svar på regeringens remisser om bonus-malus och reduktionsplikt för bränslen. Remissvaren i sin helhet hittar du här, den kortkorta versionen kommer här: 

Bonus-malus

  • Bra att bonus-malussystemet föreslås bli linjärt = enklare i sin uppbyggnad och lättare att kommunicera
  • Vi efterlyser teknikneutralitet, dvs. att systemet baseras på verklig klimatpåverkan (Well-To-Wheel) snarare än avgasrörsutsläpp. Så är inte fallet i det liggande förslaget.
  • Efterhandskonvertering av fordon till etanol och fordonsgas är väl beprövad, och bidrag för konvertering skulle behövas. 
  • Det behövs en tydlig miljöbilsdefinition, något som saknas i promemorian som den ser ut nu. 
  • Vi vill gärna se att bonus-malus-systemet utvecklas till att även gälla för bränslen och beteenden, för att minska andelen onödiga bilresor och se till att rätt bränsle hamnar i tanken.

Reduktionsplikt

  • Bra med förslaget om en 100 % skattenedsättning för att stötta högkoncentrerade biodrivmedel som finns på marknaden.
  • Vi ser positivt på den indikativa reduktionsnivån på 40 % till 2030, men ser en brist i att inga nivåer är fastslagna efter 2020, vilket betyder ett fortsatt osäkert investeringsläge för produktion av nya förnybara drivmedel.
  • Vi vill se ett bättre systemtänk när det gäller användingen av den areal som vi måste kultivera för att få bort de produkter som baseras på råolja.
  • Vi saknar ett resonemang kring olika fossila drivmedels ursprung och teknik vid framställning, eftersom detta resonemang förs gällande förnybara bränslen.

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-04-19