Klimatkommunerna välkomnar En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, men vill se mer.

Miljömålsberedningen har gjort att gediget arbete i En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Vi välkomnar i synnerhet tydliga målsättningar och att beredningen lyfter flera av de förslag till förändringar som Klimatkommunerna under en längre tid påpekat behövs för att uppnå lokala och nationella klimatmål, som till exempel ett utsläppsmål för inrikes transporter, ökad samordning mellan myndigheter och olika nivåer, förändring av reseavdrag, ökad beslutanderätt för kommuner vad gäller parkering och miljözoner.  

Men som förslaget ser ut nu finns ett alltför stort glapp mellan uppsatta målsättningar och de åtgärder som föreslås. Vi bedömer att det behövs fler och mer kraftfulla åtgärder för att nå nettonollutsläpp 2045. Därför föreslår vi bland annat:

 • Låt utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för regional och kommunal nivå skulle kunna se ut.
 • Olyckligt att konsumtion exkluderas. Det hade varit ett ypperligt tillfälle för Sverige att ta ett helhetsansvar för sina växthusgasutsläpp.
 • Finanser är en viktig faktor i klimatomställningen och bör därför ingå.
 • Utveckla de dataunderlag som den nationella nivån tillhandahåller det lokala och regionala klimatarbetet. 
 • Utred hur nationell nivå kan ge stöd åt de kommuner som vill vara i framkant.
 • För att arbeta mot ett transporteffektivt samhälle behövs statliga resurser för att inte åtgärderna ska vara beroende av att kommuner hinner söka projektmedel, men även bättre samverkan mellan kommuner, staten, näringslivet och akademin. 
 • Överlag krävs det ett regelverk som driver på omställningen till förnybara drivmedel. Det är viktigt att titta på hela kedjan från råvara till användare, och inte bara fokusera på produktionen av bränslena.
 • Utred möjligheterna med ett förbud mot fossil bensin och diesel i fordon och arbetsmaskiner 2030.
 • Relevanta lagstiftningar, till exempel livsmedelslagstiftningen, ses över för att minska användningen av fossil plast och för att utveckla alternativa material.
 • Upphandlingsmyndigheten borde vara en samordnande, nationell funktion där kommuner kan dela med sig av och hämta kunskap om kriterier och krav som fungerar i praktiken. 
 • Kommunerna är i behov av åtgärder som minskar klimatutsläppen från kommunernas livsmedelsinköp.

 

Läs hela Klimatkommunernas yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige här. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-10-21