Klimatläget 2019

Hos Klimatkommunernas medlemmar ökar takten i omställningen. 14 av de 36 medlemskommunerna har minskat sina utsläpp med mer än 40 % sedan 1990. Totalt har medlemmarna minskat utsläppen med 33 % sedan 1990.

Skarpare klimatmål
Kommunernas målsättningar och klimatambitioner överstiger i flera fall de nationella. 19 kommuner har skarpare klimatmål än det nationella målet om 85 % minskning till 2045. I vissa kommuner sätts målåret tidigare, som Uppsalas 90 % minskning till 2040, Helsingborgs 85 % till 2035 och Lunds 80 % till 2030. Flera räknar in mer i sina klimatmål än vad som ingår i Sveriges mål. Göteborgs Stad ska bidra till globalt hållbar utveckling och har som mål att Göteborg ska ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050. Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.

 

Upphandling och inköp
Även vad gäller konsumtion tar kommunerna stora klimatkliv. Klimatpåverkan från byggmaterial har de senaste åren diskuterats mer och mer och hela 81 % av Klimatkommunernas medlemmar ställer krav på att materialens avtryck ska begränsas. Andra exempel på kommunernas konsumtionsarbete är att 85 % av våra medlemmar ställer krav på samhällsbetalda resors (skolskjuts och färdtjänst tex) klimatpåverkan, 61 % ställer krav på fossilfria kapitalplaceringar och 65 % följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.  

 

Fler går och cyklar i kommunerna
Våra medlemmar jobbar aktivt med ett mer transporteffektivt samhälle, både vad gäller kommunens egna fordon och alla transporterna inom kommunens gränser. Vi ser nu att 32 % av medlemmarna har uppnått eller är nära att uppnå en helt fossilbränslefri fordonsflotta. Detta nås genom långsiktigt strategiskt arbete med krav på fordon och bränslen vid upphandling, förändrade transportmedel och vanor. Krafttag tas även med de resor som görs i tjänsten av kommunernas medarbetare. 53 % har intern klimatkompensation för flygresor och egen bil i tjänst. Vad gäller alla resor inom kommunens geografiska område ser vi också glädjande resultat. I 21 av våra 36 medlemskommuner görs mer än var tredje resa med gång, cykel eller kollektivtrafik, det är två fler kommuner än förra året.

 

Samverkan ökar – alla ska med!
För att nå klimatmålen måste alla engageras. På skolor och förskolor blir hållbarhet en självklar del av verksamheterna. 30 av 36 kommuner engagerar skolor och förskolor i sitt klimatarbete.  I Göteborg drivs till exempel projektet ”Vi kan påverka!” där barn och elever engageras i att minska energianvändningen på förskolan/skolan.  I Lidköping deltar alla elever i åk 2, 5 och 8 i Vänermuseets miljötemadagar.

23 av 36 kommuner samarbetar med det lokala näringslivet för att öka takten mot klimatmålen. I Upplands Väsby finns Klimatavtal Väsby där kommunen uppmuntrar företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan genom att årligen välja en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av.

 

Energisektorn visar vägen
Elanvändningen är eller håller på att bli förnybar hos hela 97 % av våra medlemmar och 91 % producerar egen el genom till exempel sol eller vindkraft. 85 % är på god väg att nå förnybar uppvärmning i egna lokaler, mycket tack vare en hållbar fjärrvärmeutbyggnad.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-04-30