Klimatoro som drivkraft till handling eller handlingsförlamning

På Klimatkommunerna årsmöte i Örebro berättade Maria Ojala, docent i psykologi vid Örebro Universitet, om sin forskning kring Klimatoro som drivkraft till handling eller handlingsförlamning? Klimatfrågan ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Hennes presentation hittar du här. 

Klimathotet har länge funnits högt upp på människors ”orosagenda”. Vad leder oron till? Innebär den en positiv kraft som leder till engagemang, eller leder den till en känsla av maktlöshet? 

Ett vanligt synsätt är att oro förknippas med irrationalitet och psykisk ohälsa. Men studier visar att samhällsoro kan vara förknippad med kritiskt tänkande och informationsletande och att bryta upp från ohållbara vanor. Det kan också vara förknippad med engagemang och en känsla av att man kan påverka –alltså är oro inte detsamma som hjälplöshet, hopplöshet och lågt välmående.

Oro är en del av människans livsvillkor, men klimatoro kan vara tung att bära och leda till försvarsmässiga reaktioner: 

  • Flytande oro. Om man känner att man inte har kontroll gäller det att sätta ord på oron för att skapa en känsla av kontroll. För att fånga upp den flytande oro som människor känner kan kommuner skapa samhälleliga arenor för diskussioner där även känslomässiga aspekter inkluderas. 
  • Hopplöshet. Vi möts av nyheter som ger en mörk framtidsbild vilket gör att det är lätt att drabbas av hopplöshet. Ska vi omvandla denna oro till en positiv drivkraft behöver vi skapa positiva framtidsbilder. Hur kommer vardagen att se ut i det fossilfria samhället? För att minska människors känsla av hopplöshet är det också viktigt att bygga tilltro till att till exempel kommuner jobbar aktivt med att minska utsläppen. Viktigt att visa upp goda exempel!
  • Jag kan inte påverka. Oron kan landa i en känsla av att klimatförändringarna ligger utanför min makt, att jag som individ inte kan göra något. Då är det viktigt att jobba med att minska motståndet till beteendeförändringar tex genom nudging eller att främja hållbarhetskompetenser. Verktyg för att bryta de negativa hanteringsstrategierna som kan uppstå här är informationskampanjer eller att i undervisning utmana med konstruktiva strategier. 
  • Det ohållbara beteendet är njutningsfullt. För ratt omvandla denna reaktion till en positiv drivkraft är det viktigt att beskriva de klimatbra alternativen som de mest positiva. 

Maria Ojala betonade avslutningsvis vikten av att väcka positiva känslor av hopp, meningsfullhet och glädje som kan hjälpa människor att bära sin oro och andra negativa känslor.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-05-17