Remissvar Miljözoner för lätta fordon

Klimatkommunerna välkomnar förslaget att kommuner ges möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon, men anser att det finns förbättringspotential. 

Flera kommuner arbetar målinriktat med att bli fossilbränslefria. Några exempel är Stockholm som ska bli fossilfria år 2040, Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 och Södertälje som ska bli en fossilbränslefri kommun 2030. De tydliga och ambitiösa målsättningarna är vägledande för samhällsutbyggnaden och planeringen av städerna. Det är därför märkligt att utredningen avgränsar miljözonerna till utsläppen av luftföroreningar med hänvisning till att utsläppen av klimatpåverkande gaser ”har en global påverkan och det är oväsentligt var utsläppen sker”. Rätt utformade kan miljözoner vara ett mycket kraftfullt verktyg för såväl den lokala luftkvaliteten som för Sveriges omställning till en fossilbränslefri fordonsflotta.

Klimatkommunerna föreslår att klimatutsläppen inkluderas genom att dagens Miljözon klass 1 utvidgas till att även gälla lätta fordon med de i förslaget nämnda kriterierna för Miljözon klass 2, det vill säga Euro 6 för dieslar, Euro 5 för fordon som drivs med bensin, etanol eller gas.
Miljözon klass 2 skärps och utformas till att särskilt gynna fordon med låga utsläpp, exempelvis gasbilar.

Läs hela remissvaret här.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-03-15

.