Synpunkter på utredning om cirkulär ekonomi

Klimatkommunerna har lämnat in synpunkter på utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Från värdekedja till värdecykel

Nedan följer en sammanställning av synpunkterna. Hela remissvaret finns här. 

  • Utredningens förslag stärker de kommersiella förutsättningarna för cirkulär ekonomi.
  • Utredningens förslag stärker kommunernas roll i arbetet för cirkulär ekonomi – dessa är mycket välkomna. 
  • Klimatkommunerna anser inte att förslagen i utredningen är tillräckliga för att främja en ökad nyttjandegrad av produkter, vilket var ett av utredningens huvuduppdrag. Här bör producenternas ansvar och roll förtydligas. 
  • Klimatkommunerna är positiva till inrättandet av en delegation för cirkulär ekonomi, men understryker att det är viktigt att kommuner finns representerade samt föreslår att delegationen kopplas ihop med Konsumentverkets forum för miljösmart konsumtion.
  • Klimatkommunerna ställer sig positiva till förslaget att ge kommuner möjlighet att kunna reservera gatumark för parkering för bilpooler och anser att det vore fördelaktigt att kunna inrätta denna typ av parkeringsplatser, utan ett speciellt fordon knyts till platsen.
  • Klimatkommunerna ställer sig positiva till förslaget om ett hyberavdrag.
  • Klimatkommunerna ser positivt på att ge kommuner en skyldighet att informera hushållen om hur de kan förebygga avfall samt att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter, men vill betona att det måste tydligt framgå att det avfallsförebyggande arbetet berör alla led och sektorer, både producenter, offentlig sektor och konsumenter.
  • Klimatkommunerna ser positivt på att förtydliga kommunernas skyldighet att förebygga avfall i sin verksamhet, men vill samtidigt föra fram att det förebyggande arbetet redan sker i kommuner och att det behövs fler och starkare styrmedel för att kommuner ska ha möjlighet att bli mer cirkulära.

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-06-28

.