Kommunikation och beteendepåverkan

Att skapa klimatsmart beteende - rapport om hur kommuner arbetar med beteendepåverkan

Klimatkommunernas medlemmar arbetar med olika typer av beteendepåverkande åtgärder för att minska medborgarnas eller de kommunalt anställdas klimatbelastning. Det handlar om åtgärder som studiecirklar och workshops med klimat-tema, olika typer av tävlingar och utmaningar, testcyklister, internt arbete med resvanor, stora eller små informationskampanjer, att alltid servera vegetariska alternativ i skolmatsalen, miljöutbildningar till olika målgrupper och öppna föreläsningar om relevanta ämnen. En annan typ av beteendepåverkan som blivit populär de senaste åren är nudging, vilket innebär att försiktigt ”putta” människor i en viss önskvärd riktning genom att göra det lätt att göra rätt.

Problemet är att det krävs bevis för en åtgärds effekter för att få resurser till att fortsätta arbetet med beteendepåverkan, samtidigt som det är väldigt svårt att mäta effekter eller utsläppsminskningar av mjuka styrmedel, vilket kan leda till att bara vissa typer av beteendepåverkande åtgärder får möjlighet att genomföras i praktiken. Men hur utvärderas dessa åtgärder i kommunerna idag? Och vad säger forskningen om eventuella metoder? Om det nu krävs utvärdering – vad är möjligt att mäta rent teoretiskt?

Denna rapport grundar sig i en magisteruppsats i miljövetenskap utförd på uppdrag av Klimatkommunerna och är genomförd med hjälp av enkätstudie, litteraturstudie och expertdiskussion med två forskare inom området beteendepåverkan och policyutvärdering.

Läs rapporten Att skapa klimatsmarta beteenden här.

 

Klimatkommunernas handbok i klimatkommunikation

Många är som behöver kommunicera klimatarbete och hur vi ställer om till ett mer hållbart samhälle. Men hur gör man? Handboken vänder sig till dig som är tjänsteman eller föreningsaktiv inom miljöområdet. Du kan mycket om klimat och miljö, men mindre om kommunikation. Handboken vill lära ut planering, genomförande och utvärdering av kommunikationsinsatser på olika nivåer.



Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-03

Mer info

Sustainknow

Korta utbildningsfilmer där kända profiler berättar på olika teman som rör klimat. Kan användas för inspiration och kunskapshöjning bland exempelvis anställda.  


Sell the sizzle

Är kommunikationsbyrån Futerras skrift om hur vi kan sälja in visionen om ett klimatsmart paradis.


Nudging

Rapport från Naturvårdsverket

Testa din klimatpåverkan på Klimatkontot