Klimatanpassning

Översvämning

Klimatet förändras, såväl i Sverige som i andra delar av världen. Förutom att arbeta för att förhindra ytterligare uppvärmning av klimatet, behöver vi även anpassa samhället till de förändringar som redan är verklighet och de som med stor sannolikhet kommer i framtiden. Genom att förbereda och anpassa oss kan vi bättre hantera klimatförändringens effekter och därigenom minska konsekvenserna för människor och samhälle.

Ansvar

Då det idag ännu inte finns någon organisation som ansvarar för det centrala klimatanpassningsarbetet har regeringen upprättat ett nationellt kunskapscentrum om klimatanpassning vid SMHI. Syftet är att både förmedla kunskap och vara en mötesplats för alla de aktörer som på något sätt är involverade i anpassningen av samhället. Mer information finns på Klimatanpassningsportalen där många verktyg, exempel och information finns tillgängligt.

Kommunerna har också en mycket viktig roll i arbetet med att klimatanpassa samhället eftersom de ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner, exempelvis energiförsörjning, vatten och avlopp samt hälso- och sjukvård.

År 2014 inträffade många extrema väderhändelser vilket ledde till det kom in många försäkringsanmälningar till försäkringsbolagen. Kostnaderna beräknas uppgå till runt 1.6 miljarder kronor. Exakt hur framtiden ser ut är svårt att sia om men frekvensen av extrema väderhändelser förväntas bli vanligare till följd av klimatförändringarna vilket leder till ett behov av klimatanpassning.

Hjälpmedel till Klimatanpassning

Climatoolsär ett exempel som är ett forskningsprogram och som har tagit fram ett antal verktyg för att underlätta för beslutsfattare och samhällsplanerare att anpassa samhället till klimatförändringarna.

Risk- och sårbarhetsanalyser är ett annat exempel. Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser genom ett systematiskt arbetssätt. Målet är också att uppnå en helhetssyn på riskhantering: internt skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram en vägledning som finnshär.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-10-05