Metoder för analys av klimatpåverkan från byggmaterial och processer

Det finns ett antal olika metoder och verktyg utvecklade för att hjälpa till vid bedömning av miljö- och klimatpåverkan från byggmaterial och byggnader. Här presenteras några av de vanligaste: 

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys är ett sätt att beräkna miljöpåverkan (inkl. klimatpåverkan) från en produkt, produktgrupp eller byggnad. Klimatpåverkan beräknas enligt internationell praxis i form av koldioxidekvivalenter. Från och med den 1 januari 2017 ger lagen större möjligheter för offentliga upphandlare att ställa miljökrav och krav om livscykelperspektiv. Läs mer om LCA

Environmental Product Declaration (EPD)

Miljöpåverkan för en produkt eller produktgrupp kan redovisas i en EPD eller miljövarudeklaration. Miljövarudeklarationen är ett oberoende verifierat dokument där tillverkaren ger information om produktens/tjänstens miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Läs mer

Miljömärkningar och certifieringar av hela byggnader

I tre av de fyra mest förekommande miljöcertifieringarna eller miljömärkningarna för byggnader i Sverige finns någon form av beräkning av miljö eller klimatpåverkan. Läs mer

System för bedömning av byggmaterial

På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggvaror; BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Verktygen har främst fokus på miljö- och hälsofarlighet och inget av dem är direkt användbart för att styra mot mindre klimatbelastning.

Verktyg för beräkning av klimatpåverkan från byggnader

I vissa byggkalkylprogram kan man koppla CO2-värden till materialmängder. Trafikverket har ett verktyg som kan användas för anläggningsarbeten. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg är ett gratis verktyg som bygger på mängdberäkningar av byggnader. Läs mer


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-11-21