Transporter

Fakta och statistik

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. 2030-sekretariatet har tagit fram nationella och kommunala indikatorer för att följa utvecklingen. De kommunala indikatorerna ska likna de nationella indikatorerna så mycket som möjligt, men är färre eftersom all nationell statistik inte är uppdelad på kommunnivå. En grupp indikatorer gäller kommunen som helhet (som geografiskt område), och en annan grupp gäller kommunens verksamhet (kommunkoncernen).

Trafikanalys har ett bra statistikverktyg där man kan göra egna urval för att få fram precis rätt data. Tryck på knappen "Gör ditt eget statistikurval". Se filmen som visar hur man gör

Fakta och info om transporternas klimatpåverkan finns hos Naturvårdsverket och Trafikverket

Kommungranskning

Kommunernas arbete med hållbara transporter granskas av Trivector i kommunrankingen SHIFT.

Stöd

Gröna bilister har sammanställt en handbok med de bästa exemplen på hållbara trafiklösningar från kommuner och landsting. Här finns massor av tips och idéer blandat med djupare förklaring av lagstiftning mm. Boken finns att beställa från Gröna bilister men kan också laddas ner som pdf.

Läs mer och beställ boken 
Ladda ner boken

SKL har i samarbete med Trafikverket och Energimyndigheten tagit fram TRAST-guiden som kan vara ett stöd i arbetet med att ta fram en trafikstrategi.

Läs mer och ladda ner guiden

De senaste åren har Trafikverket satsat på att ta fram styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet. Det finns bland annat fyra filmer om hur man kan minska klimatpåverkan i investeringsprojekt.

Mål för transporter och klimat

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av klimatmålen som sju av riksdagens partier står bakom, och som gäller från 1 januari 2018. Det är i linje med målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, som regeringen slog fast redan år 2008, och som preciserades den 16:e december 2013 i FFF-utredningen Fossilfritt på Väg.

Klimatlagens mål för transporter säger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Läs mer om klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket här

Trafikverket har som mål att minska klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen med 15 procent till 2020 och 30 procent till 2025 jämfört med 2015.


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15

Mer info

Miljöfordon

Resepolicy och resvanor

Distansmöten

Klimatväxling/klimatkompensation

Flexibla parkeringstal

Godstransporter


Nätverk

Hållbart resande i samhällsplaneringen
Nätverk i Stockholmsregionen. Syftet är att gång, cykel och kollektivtrafik ska få högre prioritet i kommunernas samhällsplanering.

Hållbar Mobilitet Skåne
Arbetar för att minska miljöpåverkan från resor och transporter och för att få fler att välja mer hållbara alternativ.  

Filmer

Minskad trafikstockning i Stockholm