Klimatkompensation

Klimatkompensation eller klimatväxling är ett sätt att reducera de utsläpp som är svårast att få bort. Statliga myndigheter kompenserar oftast utsläpp som uppkommer vid resor, många företag använder också denna möjlighet. Det har funnits en osäkerhet kring vad kommuner kan eller får göra när det gäller köp av utsläppsrätter, därför har många kommuner valt att istället inrätta ett konto för lokal kompensation. Tanken är att en avgift läggs på växthusgasutsläpp som sedan kan investeras i klimatprojekt inom kommunen. Se exempelvis Helsingborgs stads utredning. Det kan vara svårt att säkerställa att detta leder till en minskning i samma grad som utsläppen man vill kompensera för, därför bör man nog hellre kalla detta för klimatväxling.

I Linköping konteras resor och bränslen olika beroende på färdmedel och ursprung. De medel som avsätts på klimatkontot används för implementering av kommunens Gröna resplan.

I Lund dras en avgift automatiskt vid köp av flygresor, bensin mm och förs till en fond där förvaltningarna kan söka medel för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

I Region Skåne tas en intern klimatavgift ut för tjänsteresor med privata bilar och flygresor, och pengarna används till åtgärder för att underlätta för medarbetarna att resa hållbart i tjänsten och till och från jobbet.

I Jönköping betalar förvaltningarna i början av året en avgift som bygger på CO2-utsläppen för persontransporter.

Växjö har ett internt klimatkonto dit förvaltningar och bolag betalar in en summa för de utsläpp de ger upphov till med sina inköp av drivmedel och resor. Från klimatkontot kan sen alla förvaltningar och bolag söka medel för olika typer av klimatåtgärder.

Helsingborg stad har haft ambitionen under många år att minska antalet flygresor. Trots att flygresorna har pålagts en extra avgift motsvarande 10 % av biljettpriset, som går till en intern klimatkompensationsfond, har flygandet inte minskat. För att komma tillrätta med problemet har politikerna i staden tagit beslut om ett klimatväxlingsprogram där förvaltningarna får betala en extra avgift för varje flygresa på 50 procent av flygkostnaden. Även tjänsteresor i egen bil inkluderas i programmet och ska beläggs med en avgift på 50 % av milkostnaden. Pengarna som kommer in till fonden används till att låta stadens representanter göra gratis tjänsteresor med Skånetrafikens bussar och tåg samt till bidrag för inköp av elcyklar. Ett år efter fondens införande hade stadens flygresor minskat med en tredjedel.

Sollentuna kommun har med i sitt ramavtal med resebyrån att varje resa ska klimatneutraliseras. Resebyrån kompenserar genom Gold Standard CDM. På fakturan från resebyrån framgår hur mycket utsläpp resan orsakat samt hur mycket man betalar för att kompensera den. Resebyrån redovisar även årliga sammanställningar av utsläppen av CO2 från flyg- och tågresor.

Klimatkompensation i kommuner och landsting – en juridisk bedömning

 

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2019-02-15