NET-COM

NET-COM

Borgmästaravtalet är ett gräsrotsinitiativ som startats av europeiska kommuner och som har stöd av Europeiska kommissionen. De kommuner som skrivit under avtalet förbinder sig att gå längre än EU: s energi-och klimatmål och minska sina CO2-utsläpp med minst 20% fram till 2020 genom energieffektivisering och åtgärder inom förnybar energi, de så kallade "3x20"-målen. Hittills är antalet kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet högt, och ökar fortfarande.

Klimatkommunerna deltog i projektet NET-COM (Networking the Covenant of Mayors) under 2011-2013. NET-COM syftade till att underlätta nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter inom ramen för Borgmästaravtalet. Det var Energy Cities som var projektledare och konsortiet bestod av 12 lokala och regionala kommunnätverk från 12 olika europeiska länder.  

Nationella Borgmästaravtalsnätverk

I varje land som ingick i projektet bildades två nätverk kring Borgmästaravtalet, ett för tjänstemän och ett för politiker (Covenant of Mayors Club). Tanken var att underlätta kommunikation och utbyte. Nätverken träffades några gånger per år för konkreta workshops/seminarier.

 

IEE


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2013-07-19