Byggnation

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan genom materialval, energiåtgång både under bygg- och driftfasen samt avfallet som genereras.

Behovet av nybyggnationer är olika för Klimatkommunernas medlemmar. För vissa måste uppförandet av nya bostäder ske snabbt medan behovet inte är lika starkt hos andra. Gemensamt för alla är att viljan bygga så klimatsmart och hållbart så länge eftersom de byggnader som uppförs idag kommer att stå i många decennier fram över.

Problemet för kommuner som vill bygga så klimatvänligt som möjligt är att det idag inte går att beräkna en byggnads klimatpåverkan då det saknas analyser och standardberäkningar av för olika typer av byggnadsmaterial.

Förslag från klimatkommunerna:

  • Behov av tillgänglig klimatdata. Ge lämplig aktör i uppdrag att tillhandahålla och förvalta en öppen databas med livscykelbaserade generiska klimatdata.

Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-07-02