Kontaktpersoner i Klimatkommunerna

Söker du någon i en viss kommun? Eller letar du efter nån som är bra på något särskilt? Här hittar du kontaktuppgifter till våra medlemmar.

Malin Isaksson, Eskilstuna

Kommunstrateg miljö i Eskilstuna kommun sedan hösten 2018. Har tidigare jobbat med hållbar utveckling och Agenda 2030 på Region Örebro län och Örebro kommun och miljötillsyn på flera mindre kommuner. Generalist mer än expert men om jag ska välja så är livsmedel, markanvändning och cirkulär ekonomi mina favoritområden.

Kontakt: [email protected]

016-710 10 58

Sara Lehman Svensson, Falköping

Miljöstrateg på avdelningen för hållbar utveckling, Kommunledningsförvaltningen. Jobbar med kommunens klimatstrategi och målet Fossilfritt Falköping 2030. Stöttar nämnder/förvaltningar i att ta fram och genomföra egna handlingsplaner med konkreta klimatåtgärder. Har en bakgrund som ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram, var med och tog fram Agenda 2030 i FN och jobbar nu med att implementera de globala målen lokalt i Falköping. Har jobbat 6 år i Surinam med en nationell skogsstrategi vilket innebär att få myndigheter, näringsliv och urbefolkning att sträva åt samma håll för att bevara Amazonas regnskog.

Kontakt: [email protected]

0515-88 5140

Jonas Höglund, Forshaga

Jag är en person som alltid har haft ett stort intresse för klimatfrågan. Är i grunden utbildad meteorolog men har under åren vidgat vyerna, så idag är miljö och hållbarhetsfrågan minst lika intressanta. Projektledning och verksamhetsutveckling är andra kompetenser som byggts på de senaste åren.

Som person är jag en glad optimist och mitt stora naturintresse är fiske, likaså att umgås med mina nära och kära.

Kontakt: [email protected]

054-17 23 50

Elin Sundqvist, Helsingborg

Miljöstrateg på miljöförvaltningen i Helsingborg. Jobbar övergripande med kommunens klimatpåverkan, bland annat med genomförande och uppföljning av vår klimat- och energiplan. Ett fokusområde är att hitta metoder för samarbeten med företag, föreningar och invånare. Jag tycker det är intressant att jobba med klimatfrågan ur ett konsumtionsperspektiv. Kolsänkor är också spännande!

Kontakt: [email protected]

0708-58 97 07

Magnus Lund, Kristianstad

Varit på kommunen sedan hösten 2018, tidigare tretton år som klimatforskare inom växthusgasutsläpp från våtmark och tundra. Ansvarar för uppföljning och revidering av styrdokument inom klimatstrategi och klimatanpassning. Arbetsområden inkluderar klimatredovisning, fossilbränslefri kommun, klimatväxling, samhällsplanering, samverkan med näringsliv och idéburna organisationer, skydd och förvaltning av kusten samt skyfallshantering.

Kontakt: [email protected]
044-136160

Malin Norling, Malmö

Klimatstrateg och projektledare, Miljöförvaltningen, Malmö stad
Arbetar främst med Malmö stads miljöprogram, industriell och urban symbios, energi och klimat. Har lång erfarenhet av arbete i kommunal organisation samt att kombinera det med externfinansierade projekt för att nå satta miljömål.

Kontakt: [email protected]

040-342054

Lisa Järner, Mölndal

Utvecklingsledare med ansvar för miljö, klimat och integrering av Agenda 2030 i Mölndals stad. Erfarenhet av att leda processer och ta fram styrdokument, arbete med indikatorer, analys och uppföljning. Har också vana att leda både webbsända och fysiska seminarier med tjänstepersoner och politiker.

Kontakt: [email protected]

031-315 13 20

Julia Nordström, Nynäshamn

Miljö- och klimatstrateg på avdelningen för planering- och samhällsutveckling, Kommunstyrelseförvaltningen. Jag började arbeta i Nynäshamns kommun 2018 och kom då direkt från Lunds Universitet där jag studerat mastersprogrammet Tillämpad klimatstrategi. Just nu ligger mycket av mitt fokus på att ta fram en kommunövergripande Hållbarhetsstrategi som ska stärka kommunens målstyrning mot Agenda 2030. Övriga arbetsområden omfattar bland annat uppföljning och samordning av kommunens klimat- och miljömålsarbete, framtagande av styrdokument, utåtriktade aktiviteter, projekt med koppling till fossilfria resor transporter och beredning av remisser.

Kontakt: [email protected]

08-520 684 46

Karoline Mattsson, Olofström

Miljösamordnare/Landsbygdsutvecklare i Olofströms kommun.
Jag har en kandidatexamen inom Miljöteknik från Högskolan i Kristianstad. Olofström är en liten kommun och här är det jag som får alla miljö- och klimatfrågor, vilka oftast spänner över en stor variation. Själv jobbar jag gärna med vatten- och naturfrågor, vilket passar mycket bra i kommunen med 1 000 sjöar och Sveriges sydligaste vildmark.

Kontakt: [email protected]
olofstrom.se

Tove Zellman, Region Skåne

Miljöstrateg på Region Skåne.
Arbetar inom Klimatsamverkan Skåne, där vi samarbetar med Länsstyrelsen och Kommunförbundet utifrån Klimat- och energistrategin för Skåne. Arbetar också med att ta fram verktyg som underlättar för andra organisationer att skräddarsy sin egen klimatväxlingsmodell (www.skane.se/klimatvaxling). Har tidigare arbetat med att ta fram miljöprogram, webbutbildning för alla medarbetare, klimatväxlingsmodell och arbetat för hållbara tjänste- och arbetsresor mm.

Kontakt: [email protected]
044-309 32 71

Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå

Miljöstrateg.

Verksamhet:
Miljö- energi och klimatprogram, Energiplan, Riktlinjer för hållbart byggande barnens rätt, kommunfri från våld mm.
Deltar i hållbart byggande och miljöansvarig för gröna lån på fastigheter vindkraft broar vattenverk mm
Är med i Folkhälsorådet som representerar den sociala hållbarheten

Kontakt: [email protected]

0910-737678

Felix Ockborn, Tyresö

Jag är hållbarhetsstrateg i Tyresö kommun och arbetar med vårt integrerade hållbarhetsprogram och vår klimatplan. Min utbildningsbakgrund är inom hållbart företagande, och innan började jobba i Tyresö arbetade jag med hållbarhetsfrågor inom näringslivet, bland annat 8 år inom H&M stationerad i Hong Kong, Shanghai och Myanmar. Klimatfrågorna har alltid varit en viktig del av mitt arbete och anledningen till att jag ville jobba i en kommun är att jag sett att man når bäst resultat när långsiktig samhällsplanering och samverkan med företag, föreningar och forskning går hand i hand. Jag är en ganska bred generalist, men jag kan nog säga att mina specialområden är inom globala värdekedjor och hållbar produktion och konsumtion, med fokus på både miljö och mänskliga rättigheter.

Kontakt: [email protected]
08-57829669

Eva Bergh, Upplands Väsby

Klimat- och miljösamordnare. Arbetar med att prioriterade klimat- och miljöåtgärder inom kommunen kommuniceras internt, för att arbetas in i kontorets verksamhetsplan eller processer. Stödja kontorens ledningsgrupper i planering av, och hitta synergier i, klimat- och miljöarbetet. Jag har tidigare arbetat bland annat med införande och drift av miljöledningssystem och certifiering enligt ISO 14001.

Kontakt: [email protected]

08-59097608

Johanna Andersson, Uppsala

Miljöhandläggare på Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Arbetat i kommunen sedan 2013, med fokus på framförallt uppföljning av våra energi- och klimatmål – både kommunens egna och inom Klimatprotokollet, vårt externa klimatnätverk med drygt 40 medlemmar. Jag har en kandidatexamen inom samhällsplanering, och är brett intresserad av klimatfrågan. Kontakta mig gärna för frågor som rör klimatstatistik och styrning/uppföljning. Jag har också många duktiga kollegor inom tex plast, upphandling, färdplan/klimatmodellering, Klimatprotokollet mm, som jag gärna bollar vidare till.

Kontakt: [email protected]

018-7276344

Melissa Maxter, Vellinge

Energi- och klimatstrateg. Arbetar bland annat med kommunens hållbarhetsarbetsprogram, laddinfrastruktur, energi- och klimatprogram samt energi- och klimatrådgivning. Har tidigare arbetat med naturbaserade lösningar, prövning av miljöfarliga verksamheter, miljöledning samt projektsamordning. Brinner för miljö, hållbarhet och djurs rättigheter. Tycker om att sjunga, göra yoga, jobba på odlingslotten, samt umgås med familj och vänner.

Kontakt: [email protected]
vellinge.se

040-42 51 64

Christina Wikberger, Värmdö

Miljöstrateg och t.f. avdelningschef på Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen. Mina specialområden är övergripande miljö- och klimatfrågor, ekosystemtjänster, klimatanpassning.
Kontakt: [email protected]
varmdo.se
08-570 473 94

Henrik Johansson, Växjö

Jag heter Henrik Johansson och jobbar på Växjö kommuns hållbarhetsenhet. Där jobbar jag med många frågor kopplat till klimat. Jag är bland annat en fena på energi- och klimatstatistik. I övrigt har jag god erfarenhet av klimatrelaterade EU-projekt och klimatkrav i upphandlingsarbetet.

Kontakt: [email protected]

0470-41330

Lisa Falkenström, Örebro

Jag arbetar som miljöstrateg på Örebro kommun med inriktning klimat. Jag har tidigare arbetat med miljö- och hållbarhets frågor i byggbranschen under 9 år och har därför specialistkompetens inom samhällsplanering och byggnation. Några exempel på områden som jag kan bidra inom gäller miljöcertifieringar, klimatneutralitet, upphandlingar, projektledning, FNs globala mål för hållbar utveckling och processledning inom hållbarhet.

Kontakt: [email protected]

019-212361

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.