Hur följs kraven upp?

Olofström: Uppföljning sker vid slutsamråd eller entreprenadbesiktning.

Växjö: Här kan vi bli mycket bättre! I bygglovsskedet inhämtas dokument/beskrivningar av flera slag som vi granskar noga (obligatoriskt). Vid slutkontroll skulle vi kunna följa upp men det sker inte idag. Men vi har alltid en dialog och om slutresultatet inte är tillfredsställande finns alltid risken att byggherrens chanser till framtida avtal minskar.

Göteborg begär in redovisning av klimatpåverkan från stomme och grundkonstruktion i enlighet med Miljöbyggnad 3.0 indikator 15. Entreprenadmaskiner följs upp enligt  TK:s vägledning  (fordonsförteckning där ålder, CO2 -utsläpp, euroklass m.m).

Malmö: Vi ställer inte krav, men byggherren får själv ange hur arbetet med LCA har utfallit.

Jönköping: Kommunen följer upp ställda materialkraven så att de material som loggbokförs verkligen är de som byggs in. Detta görs genom kontroll av material på plats och fakturakontroller. Löpande tas även materialkraven upp under projekterings- & byggmöten för att säkerställa så material bokförs, att aktiva val görs och att information & förståelse för arbetet finns.

Upplands Väsby: En miljösamordnare håller i ett kontrollprogram för miljökraven. Miljösamordnaren är med fördel med hela vägen från programskede till slutförd entreprenad.

Södertälje: I kommunens avfallsplan finns mätetal för  mängd icke farligt bygg- och rivningsavfall som återanvänds eller återvinns och antal inspektioner på byggarbetsplatser.

Uppföljning av kraven som ställs vid upphandlingar sker i samband med slutbesiktning. Avvikelser ska dessa redovisas av projektören/entreprenören och godkännas av beställaren (Telge Fastigheter eller Telge Bostäder).

Västerås: Ingen generell uppföljning, men de entreprenader avseende flerbostadshus som ingår i stadens första gröna obligation följs upp genom publicering av årligt investerarbrev avseende utfall energibesparingar (bättre eller sämre än miljöbyggnad silver energikrav)

Stockholm: Alla krav som staden ställer följs upp genom granskning samt publiceras offentligt.

Karlstad: Miljöbyggnad silver verifieras genom att alla områden beräknas och i de fall vi certifierar får vi även ett bevis för detta. I BVB får vi en databas lagrad och även de avsteg vi gjort. FSC trä får vi intyg ifrån. Transporter till deponi/återvinning får vi transport och mottagningskontroll av. Vi är själva med i projekteringen och byggskedet och kan följa upp om våra Byggriktlinjer och krav följs. Entreprenörerna ska göra egenkontroller och mätningar.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.