Samarbete med lokalt näringsliv

Genom att samarbeta med lokalt näringsliv kan kommunen växla upp klimatarbetet och hitta nya relationer och synergier. Kommuner med ett driv i klimatarbetet och ett bra klimatnätverk för det lokala näringslivet blir attraktiva för engagerade företag.

Nätverk för näringsliv och klimat

Uppsala klimatprotokoll samlar 40 lokala aktörer i temaområden, fokusgrupper och genom klimatutmaningar. Den gemensamma visionen är ett klimatpositivt Uppsala. Följ arbetet här och prenumerera på deras nyhetsbrev!

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Lunds kommun skapar genom nätverket Lunds Klimatallians möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Upplands Väsby kommun har ett samarbete med näringslivet genom Klimatavtal Väsby där kommunen uppmuntrar företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. Till exempel energianvändning, trafik och transporter, tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan.

Andra exempel på nätverk där kommun/region och näringsliv samverkar för att få mer kraft i klimatarbetet är:

  • Klimatrådet i Jönköpings län där Jönköpings kommun är en aktiv part tillsammans med ca 55 företag och organisationer.
  • Örebro kommun samverkar med näringslivet bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.
  • Kristianstad kommun samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost.
  • Östersunds kommun deltar i Region Jämtland Härjedalens klimatråd för näringsliv och kommuner som är en plattform för länets miljö- och klimatarbete.
  • Linköpings kommun startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet. ”Linköpingsinitiativet ska vara en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Parterna ska tillsammans delta och utveckla det lokala och globala klimatarbetet. Det ska bidra till att öka omställningstakten till en långsiktigt hållbar utveckling.”
  • Affärsplan Eskilstuna är en plattform för samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer som arbetar med lokal näringslivs- och samhällsutveckling.

Gröna resplaner för hållbart pendlande

En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med syftet att minska utsläpp av koldioxid. Linköpings kommun delar med sig av sina erfarenheter här. Förutom att minska utsläpp finns det många andra positiva effekter av arbetet med gröna resplaner. Med ett mer effektivt pendlande skapas bättre tillgänglighet till och från tätort, med mindre trängsel på infartsleder. Det finns också stora hälsovinster i att medarbetare går och cyklar mer i vardagen. Dessutom skapas engagemang och delaktighet i att nå klimatmål hos medborgare och det lokala näringslivet. Typiska åtgärder i en grön resplan, som företag, fastigheter och kommun kan ställa sig bakom, kan vara att fler cykelställ sätts upp, att det finns möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av resande.

Samarbeten för hållbara transporter

Borås stad driver samarbetsprojekt med lokala aktörer. Ett exempel är ett projekt om självkörande fordon mellan Viared och Göteborgs hamn, där kommunen, akademin, ett åkeri, ett postorderföretag och Volvo arbetar tillsammans. Ett annat projekt handlar om att minska antalet stora fordon i centrum och skapa en distributionscentral.

Karlstads kommun delar med sig av tips och erfarenheter i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland  som de genomfört i samarbete med bl a företag.

Helsingborgs stad når näringslivet bland annat genom projektet Cykelvänlig arbetsplats.

Coacher för energi och klimat

Lunds kommun har en energicoach, som hjälper små och medelstora företag att dels arbeta mer klimateffektivt, dels minska sina energikostnader. Servicen är kostnadsfri och bakom satsningen finns Energimyndigheten. Projektet delfinansieras också av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Efter en enskild energigenomgång hos företaget erbjuds en uppföljning och nätverksträffar med andra företag. Läs mer

Karlstad kommun gör en riktad satsning för företag med kommunal energicoachning som innebär stöd och kunskapshöjande insatser.

Urban symbios

Malmö stad hjälper till att hitta och etablera samarbeten mellan industrier och verksamheter i Malmös hamnområde. De arbetar i projektform och har stöd från Vinnova, Interreg South Baltic, Interreg ÖKS och Climate KIC. Det kan till exempel handla om att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang, istället för att de går till spillo. Malmö stad är glada för det dynamiska samarbetet som skapats mellan kommun, företag och bolag. Inom begreppet urban symbios ryms en mängd olika sätt att tänka nytt och resurseffektivt. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.