Samarbete med lokalt näringsliv

Genom att samarbeta med lokalt näringsliv kan kommunen växla upp klimatarbetet och hitta nya relationer och synergier. Kommuner med ett driv i klimatarbetet och ett bra klimatnätverk för det lokala näringslivet blir attraktiva för engagerade företag.

Samarbeten om hållbart resande

En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med syftet att minska utsläpp av koldioxid. Läs mer om gröna resplaner och hitta flera exempel från bland annat Linköpings kommun här

Borås stad driver samarbetsprojekt med lokala aktörer. Ett exempel är ett projekt om självkörande fordon mellan Viared och Göteborgs hamn, där kommunen, akademin, ett åkeri, ett postorderföretag och Volvo arbetar tillsammans. Ett annat projekt handlar om att minska antalet stora fordon i centrum och skapa en distributionscentral.

Mölndals stad har ett etablerat nätverk för att arbeta med hållbart resande tillsammans med stadens stora arbetsgivare.

Karlstads kommun genomför projektet ”Hållbart resande” i samarbete med bl a företag.

Helsingborgs stad når näringslivet genom projektet Cykelvänlig arbetsplats. Även genom utnämnandet av Helsingborgs stads miljöpris. Öresundskraft valde att 2018 bli pilotföretag i och vara med att utveckla klimatdialogen. Det har hittills hållits tre möten i den lokala klimatdialogen i Helsingborg med deltagare för både näringsliv, Helsingborgs stad och Öresundskraft. En klimatarbetsplan håller på att utformas inom klimatdialogen. Under framtagandet av klimat- och energiplanen för Helsingborg var representanter från näringslivet inbjudna till diskussionsträffar, remisshearing och som remissinstanser.

Nätverk för näringsliv och klimat

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Eskilstuna kommun har Affärsplan Eskilstuna, där t.ex. cirkulär ekonomi är med. Affärsplan Eskilstuna är en handlingsplan framtagen av näringslivet och kommunen.

Lunds kommun skapar genom nätverket Lunds Klimatallians möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Upplands Väsby kommun har ett samarbete med näringslivet genom Klimatavtal Väsby där kommunen uppmuntrar företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. Till exempel energianvändning, trafik och transporter, tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan.

Jönköpings kommun är en aktiv part i länets klimatråd, där ca 55 företag och organisationer är medlemmar. Näringslivsavdelningen finns även representerade i CSR Smålands styrelse som bl.a. arbetar med klimatfrågor.

Karlstads kommun spelar en stor roll som katalysator för hållbar näringslivsutveckling genom ekonomiskt och personellt engagemang i de befintliga klustrens verksamhet som är viktiga för en hållbar tillväxt och minska klimatutsläppen. Här kan nämnas Paper Province arbete med Bioekonomi, där STING Bioeconomy är ett projekt där vi skapar och hjälper fram produkter och tjänster från biobaserat material för att klimatsmart samhälle. Vidare exempel är Compares initiativ Digital Well, projektet Sustainable Business Cleantech och Hållbar handelsutveckling i staden 2,0, samt CSR Hållbart Värmland.

Örebro kommun samverkar med näringslivet bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.

Kristianstad kommun samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost.

Sandviken Pure Power är ett kommunikationskoncept som arbetar för hållbar samhällsutveckling och ren kraft.

Östersunds kommun deltar i Region Jämtland Härjedalens klimatråd för näringsliv och kommuner.

Linköpings kommun startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet.

Coacher för energi och klimat

Lunds kommun har en energicoach, som hjälper små och medelstora företag att dels arbeta mer klimateffektivt, dels minska sina energikostnader. Servicen är kostnadsfri och bakom satsningen finns Energimyndigheten. Projektet delfinansieras också av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Efter en enskild energigenomgång hos företaget erbjuds en uppföljning och nätverksträffar med andra företag. Läs mer

Karlstad kommun gör en riktad satsning för företag med kommunal energicoachning som innebär stöd och kunskapshöjande insatser.

Urban symbios

Malmö stad hjälper till att hitta och etablera samarbeten mellan industrier och verksamheter i Malmös hamnområde. De arbetar i projektform och har stöd från Vinnova, Interreg South Baltic, Interreg ÖKS och Climate KIC. Det kan till exempel handla om att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang, istället för att de går till spillo. Malmö stad är glada för det dynamiska samarbetet som skapats mellan kommun, företag och bolag. Inom begreppet urban symbios ryms en mängd olika sätt att tänka nytt och resurseffektivt. Läs mer

Exempel från Klimatkommunerna

Uppsala klimatprotokoll skapar kraft i omställningen

40 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.