Åtgärder

När det är dags att planera åtgärder för att minska era klimatutsläpp är det bra att börja med att se inom vilka sektorer/verksamheter era utsläpp är som störst, och göra en omvärldsspaning för att se vilken typ av åtgärder andra kommuner har gjort inom dessa sektorer. Men det är också viktigt att undersöka om det finns hjärtefrågor och synergieffekter som kan göra klimatarbetet roligare och mer attraktivt för kommunens politiker och anställda. Här är några frågeställningar som kan hjälpa er i arbetet.

Medlemmar berättar: Så fick vi fart på klimatarbetet!

Karlstad: Vi var ute och pratade med förvaltningarna om vilka områden de har rådighet över. Och så har vi en digital klimatutbildning som alla verksamheter kan gå.

Mora: Vår hållbarhetsstrategi är invävd i vårt årshjul så vi träffar nämnderna för planering, och förvaltningarna på hösten för uppföljning. Det blir bra samtal vid dessa möten – det känns lite som ett förhör men det är bra att t.ex. stora ledningsstaben på socialförvaltningen samlas och pratar om frågorna. En annan sak vi har jobbat med är att politiken avsätter hållbarhetsmedel för att ta vara på goda idéer ute i förvaltningarna, saker som annars inte hade fått plats i budget. Vi kallar detta för ”Hållbara idéer”. Verksamheter och medarbetare kan söka medel, för alltifrån stora till små projekt. Skolan m.fl. har haft det tufft med budget så det har varit bra att ha en extra pott för att våga testa nya idéer. Ekonomichef, IT, utvecklingschef och miljöstrateg utvärderar förslagen och gruppen, kommundirektör eller KS tar beslut beroende på omfattning. Länk till Hållbara Mora

Bra frågor när ni ska planera åtgärder

 • Vad gör vi redan idag? Vad är redan gjort? Vilka aktörer gör redan åtgärder och vad innebär de för reduceringen av utsläppen? (t.ex. fastighetsägare, energibolag, företag etc.) Vilka sidonyttor (hälsa, arbetsmiljö, ekonomi, stärker lokalt näringsliv etc) kan ni se av de åtgärder som genomförts?
 • Vad är politiker och tjänstemän i kommunen intresserade av? Vad är kommuninvånare intresserade av? Vad är andra aktörer (föreningar och näringsliv etc.) intresserade av? Kanske har ni gemensamma intressen?
 • Med utgångspunkt från inventeringen av kommunens utsläpp av växthusgaser: Vilka åtgärder skulle minska utsläppen mest? (I Klimatkommunernas Kunskapsbank finns massor av exempel och tips)
 • Brainstorma: Vilka sidonyttor kan ni se med de olika åtgärderna? (t.ex. förbättrad hälsa, ekonomiska besparingar, bättre arbetsmiljö, god publicitet, förbättrade relationer med någon målgrupp, nya resurser, fördelar för näringsliv i kommunerna, m.m.)
 • Vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva, dvs. innebär störst utsläppsreduktion i förhållande till investeringskostnaden?
 • Vilka möjligheter har kommunen som organisation att genomföra åtgärden? (ryms den inom budget? Finns andra kommunala pengar? Krävs extern finansiering? Återigen, glöm inte bort ”sidonyttorna” (se ovan), ofta kan de vara värda jättemycket även om de är svåra att kvantifiera!)
 • Vilka vinster är kombinerade med åtgärden? (går det att lyfta fram ekonomiska vinster så ger det ofta bra gehör för åtgärden).
 • Kan andra aktörer vinna något på åtgärden eller kanske stimuleras till att bli mer klimatvänliga?

Ta hjälp av en arbetsgrupp

Det är viktigt att man har en bred arbetsgrupp för att få med hela organisationens möjligheter. Utgå från att samla in alla olika tankar och idéer som kommer fram för att på bästa sätt ta tillvara på den kompetens och de potentiella åtgärder som identifieras. Fundera på vad kommunens eget folk säger? Diskutera gärna internt med representanter från de olika förvaltningarna (tekniska, stadsbyggnads, miljö, VA, renhållning etc).

I Borås finns ett klimatråd med en politisk beredning med deltagare från alla partier med syftet att driva på Borås klimatpolitiska arbete. Det finns även en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, ”Klimatkommittén”, som stöttar, driver på och följer upp klimatarbetet. Läs mer här.

Förankring är A och O

När man jobbar med åtgärder är det viktigt att åtgärderna förankras. Det innebär konkret att det måste framgå:

 • Vad som ska göras
 • Vem som ska göra det
 • När det ska göras
 • Hur det ska finansieras
 • Vilken miljöeffekten blir
 • Vilka sidonyttorna blir (se ovan)

Gör en åtgärdsmall med tidplan

Se Klimatkommunernas åtgärdsmall för vad som kan vara bra att ha med när man beskriver en åtgärd. Medan vissa mål och åtgärder enbart sträcker sig något eller några år framåt kan andra åtgärder vara löpande och vissa mål vara visionära och sträcka sig ett tiotal år framåt. Gör en tidplan för arbetet, så att alla inblandade har samma uppfattning om vad som ska göras och när.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.