Hållbarhetscertifiering

CEEQUAL är ett hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer. Den 5 oktober 2021 höll vi ett webbinarium om CEEQUAL tillsammans med Sweden Green Building Council. Här finns anteckningar, inspelning och länktips från träffen. Finns det fler hållbarhetscertifieringar vi borde nämna här? Hör av dig till kansliet@klimatkommunerna.se.

Inspelning och länktips

Inspelning av webbinariet finns på Klimatkommunernas Youtubekanal

Om CEEQUAL på Sweden Green Building Councils hemsida

Anteckningar och presentationer

Om CEEQUAL
Jonas Santesson (SGBC)

Här är Jonas presentation

SGBC är en icke vinstdrivande organisation där bland annat företag och kommuner kan vara medlemmar och arbetar mot de globala hållbarhetsmålen. Del av ett världsomspännande nätverk av green building councils. Certifiering är en central del av SGBCs arbete, liksom utbildningar. Medlemmar brukar framhålla nätverksdelen av SGBC som en av de största fördelarna med att vara medlem.

CEEQUAL

 • Ledande hållbarhetscertifieringssystem.
 • Holistiskt ur hållbarhetsperspektiv.
 • För exempelvis för projekt inom byggande och infrastruktur
 • Projekt bedöms utifrån 5-gradig skala, där certifieringsbetyget beror på mängden poäng som projektet erhåller enligt specifika kriterier.
 • Det finns olika certifieringsmodellen – för hela projekt; enbart projektering; strategi och projektering; projektering och produktion; enbart produktion…
 • Processen sker enligt följande: avgränsning, egenbebömning, granskning, ratificering.
 • Fördelar med CEEQUAL: Ett sätt för aktörer att leva upp till målsättningar (exempelvis Agenda 2030), holistiskt och flexibelt system, kan möjliggöra grön finansiering, oberoende certifiering…
 • Indelat i olika kategorier/kapitel med indikatorer under varje kategori.
 • Klimatpåverkan är inte en egen kategori utan sträcker sig i princip samtliga kategorier.
 • Manual finns – Hittas på nätet hos BRE (åtkomst via SGCBs hemsida).  finns på nätet hos BRE.

CEEQUAL och hållbarhetscertifiering av allmän platsmark – en erfarenhetsåterföring från Sege Park i Malmö
Camille Ploujoux (Malmö Stad)

Här är Camilles presentation

CEEQUAL har testats i Sege Park-projektet i Malmö. Om Sege Park – projekt för hållbar stadsutveckling

 • Återfinns i Kirseberg, östra Malmö.
 • Området har höga kulturvärden och mycket grönska.
 • Största delen av de gamla byggnaderna från 30-talet bevaras, men görs om till bostäder. Ska mynna ut i 1000 nya bostäder
 • Ledord för projektet: Hållbarhet, delande och cirkularitet
 • Med i flera nätverk, exempelvis Sharing Cities Sweden
 • Projektet innefattar många samråds- och dialogmöten med aktörer och befolkningen

Varför CEEQUAL? Varför certifiera?

 • För att kommunicera och marknadsföra sitt projekt
 • Stärka upp teamet – känna stolthet över gemensamt projekt
 • Utmana i projektet
 • Nya arbetssätt

Certifiering Sege Park

 • Sent beslut om certifiering under detaljprojekteringens gång. Tyréns är konsulter och driver certifieringen
 • Ett viktigt exempel gentemot byggherrarna i området
 • Det har kostat 2 milj. 75% budgeterat i projekteringsskedet
 • Vad har vi lärt oss?
 • Har gett en lite mer medveten projektering. Samma teman har egentligen behandlats under projekteringen, men det har tänkts till lite extra. Exempelvis många diskussioner kring materialval och metoder
 • Uppföljning och indikatorer under byggtiden: Ett av de största mervärdena med CEEQUAL –hur livscykelperspektiv kan användas för att estimera klimatpåverkan
 • Slutsatser:
  • Ha med certifierings så tidigt som möjligt i projektet
  • Bra att utmana med hjälp av certifiering
  • Organisation – vem är bäst på att göra specifika saker i projektet?
  • Se över hur behoven är uttryckta under upphandling
  • Det kan vara svårt att hålla ihop certifieringen under projektets hela livslängd, eftersom man arbetar med väldigt olika aktörer och branscher
 • Det har hjälpt oss – men kan vara problem med kontinuiteten – vem ska ta tag i detta nästa gång? Detta blir en strategisk/organisatorisk fråga

Carbon management enligt CEEQUAL
Stefan Uppenberg (WSP/Infrasweden2030)

Här är Stefans presentation

 • ”Carbon management” – att hantera minskade utsläpp
 • Återfinns i kap. 7 om resurser i CEEQUAL
 • Kap. 7.2.1: Carbon management – själva metodiken
 • Standard: Carbon Management in Infrastructure (2016) – PAS2080
 • Även uppföljning viktigt i dessa processer. Rapportering och ständig förbättring
 • Ledarskap är viktigt för att frågorna ska tas med i alla skeden av processerna
 • Viktigt att komma in så tidigt som möjligt i projekten, det ökar möjligheten att påverka. I början är dock osäkerheten större, medan det senare i projektet är svårare att påverka men osäkerheterna blir mindre.
 • Viktiga steg enligt PAS2080:
 • Kvantifiering av växthusgasutsläpp.
 • Definition av baseline (utgångsläge) och mål samt uppföljning (här ska nyckeltal tas fram – proaktiv process)
 • Rapportering (ledarskap och tydligt samarbete krävs. Hela leverantörskedjan ska rapportera utsläpp och åtgärder, samt föreslå förbättringar i arbetet)

Om upphandling
Karin Degerberg, Skellefteå kommun

Här är Karins presentation

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU) – bra verktyg för att ställa krav
 • Konkurrenspräglad dialog som verktyg
 • För att hitta fram till de aktörer som också vill arbeta med hållbarhet och hållbart byggande på samman sätt som kommun själv, läggs mycket krut på att beskriva projektet och vad Skellefteå kommun själva anser viktigt i projekten. Vision och målbild för Skellefteå målas upp.
 • Utifrån detta har en utvärderingsmodell skapats. Partners ska svara på ett antal punkter utifrån målbilden och poäng sätts utifrån detta i utvärderingsmodellen.Även viktigt att ha muntlig och direkt kommunikation med aktörerna, förutom den skriftliga kommunikation/dokumentation som sker.
 • Har testat att använda CEEQUAL i projekt genom att de aktörer som uppnår CEEQUAL-nivån excellent får en bonus på 1 miljon sek.
 • Totalentreprenader – partnering och gemensamma mål
 • Lärdomar:
  • Ständigt och gemensamt lärande
  • Branschen är redo!
  • Kommunikation och dialog – viktigt att jobba med detta mycket och genom hela processen
   Också bra att återkoppla till de som inte får anbuden – ger dem (och Skellefteå kommun själva) möjlighet till utveckling
Senast ändrad: 2024-07-22 4:24

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.