Diskussion - vilka behov finns framåt?

Det behöver finnas ett tydligare ägarskap på nationell nivå, Boverket har tagit nödvändiga steg med förslag på Klimatdeklaration etc. men det är viktigt att de regleringar som arbetas fram inte blir urvattnade, svaga och ännu en gång låser kommuner och byggföretag i material och processer som är långt ifrån optimala.

Vad saknas?

Möjligheten att ställa livscykelbaserade krav bör förtydligas och förenklas. Ett standardiserat beräkningsverktyg för livscykelanalyser behöver finnas öppet och tillgängligt med stödfunktioner för kommuner (IVL:s BM är kanske svaret på detta behov och något föregångskommuner bör undersöka närmre). Nationella eller nationellt förankrade riktlinjer om hur LCA ska beräknas och vilka data som ska användas kan bör utvecklas/förtydligas.

I kommuner behövs:

 • Avvägning mellan miljökonsekvenser och ekonomisk prioritering. Vilka långsiktiga konsekvenser får hur kommunen bygger?
 • Kunskap om regler och lagar
 • Kunskap om och tillgång till metoder och redskap. Tex funktionskrav i upphandling minskar risken på inlåsning i vissa material eller tekniker som för tillfället är mest gynnsamma
 • Samarbete inom och utanför kommunorganisationen
 • Samordning inom kommunen, tydlig styrning och klara mål

Politisk styrning nyckeln

Den offentliga upphandlingen styrs av politiken. Det är därför politikerna som måste ge tydliga signaler till såväl offentlig verksamhet som till offentligt ägda bolag om att minska utsläppen av växthusgaser.

Det som lyfts fram i Fossilfritt Sveriges färdplan för bygg- och anläggningsindustrin är framförallt att en kombination av kundkrav, marknadsinitiativ, samt tydliga klimatmål och långsiktiga styrmedel bidrar till bygg- och anläggningssektorns omställning.

Uppmaningar till stat och kommun

 • Långsiktighet och tydlighet: ”Inför ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara lagkrav för bygg- och anläggningssektorn”
 • Upphandla klimatsmart: ”Använd offentlig upphandling som en motor i klimatomställningen.”
 • Klimatdeklarera byggnader: ”Inför krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer redovisas för byggprodukter som sätts på marknaden.”
 • Avfallsreglering: ”Ändra reglerna för klassning av avfall, så att cirkulära affärsmodeller och en utökad återanvändning och återvinning av schaktmassor, bygg- och rivningsmaterial inte hindras utan tvärtom drivs på.”

Uppmaningar till beställare/upphandlare

 • Beakta klimatpåverkan i tidiga skeden av plan- och byggprocessen.
 • Ställ funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv premieras. Efterfråga och ge incitament för lägre klimatpåverkan i anbud.
 • Följ upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.
 • Ställ krav på återanvändning av material om/när det är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, till exempel vid renovering och masshantering.
 • Inför ett prekvalificeringskrav på att företagen ska ha ett klimatarbete eller -policy för att få lämna anbud, i synnerhet i större projekt som sker inom offentlig upphandling.

Det finns kunskapsluckor vid upphandling som hindrar kravställande på minskade utsläpp av växthusgaser. Dels hur man kan eller bör utforma kravställningarna, hur man kan följa upp det men även vilka krav som överhuvudtaget får ställas. Ofta är kraven som ställs på produkter och byggnadsverk alltför försiktiga vilket inte leder till någon minskad klimatbelastning men de leder ändå till ett kunskapsbyggande om var utsläppen äger rum och deras storlek. Livscykelbaserade funktionskrav behövs för att nå märkbara utsläppsminskningar. Krav på minskade utsläpp av växthusgaser bör införlivas i upphandlingar och beaktas i hela planprocessen. Att lägsta pris ofta avgörande vid upphandlingssituationer medför risker att värden som bygg- och anläggningssektorn har potential att bidra med utöver kostnadseffektivitet förloras.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.