Environmental Product Declarations (EPD)

Miljöpåverkan för en produkt eller produktgrupp kan redovisas i en EPD (kallas också miljövarudeklaration). Klimatpåverkan redovisas i enheten kg koldioxidekvivalenter per funktionell enhet. Miljövarudeklarationen är ett oberoende verifierat dokument där tillverkaren ger information om produktens/tjänstens miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Tillgången på miljövarudeklarationer varierar, men de har blivit vanligare framförallt inom byggbranschen på senare år. De redovisas ofta på tillverkarens hemsida, och finns också i databaser[1].


[1]Exempel på EPD-databaser:
www.environdec.com/sv – Internationell databas
www.epd-norge.no – Norsk databas
www.oekobaudat.de – Tysk databas

EPD:er upprättas enligt standarden ISO 14025 (Miljömärkning och miljödeklarationer) samt de produktspecifika reglerna för byggprodukter och byggnadsverk EN 15804. En miljövarudeklaration har många olika användningsområden, exempelvis som underlag för marknadsföring, inköpskriterier eller som ett verktyg inom ramen för miljöledningsarbetet. Tack vare de produktspecifika reglerna (PCR) möjliggör EPD:er sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv även om viss variation av vissa aspekter kan förekomma (IVL, 2018).

Figur: En Miljövarudeklaration kräver produktspecifika regler som styr hur livscykelanalysen ska beräknas och redovisas.

I Sverige förvaltas EPD-systemet sedan 2014 av IVL Svenska Miljöinstitutet. En EPD kan redovisa miljöpåverkan för hela livscykeln men begränsas ofta till produktskedet pga. brist på data, det vill säga från råvarubrytning till att produkten är färdig att lämna fabriken steg A1-A3  (Boverket, 2018).

En EPD kan vara framtagen för en specifik produkt eller en hel produktgrupp. För den sistnämnda baseras de på generiska data, det vill säga antagna data som vanligtvis med god marginal är på den säkra sidan. Det ska alltså löna sig för tillverkare att ta fram produkt-specifik EPD.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.