Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys är ett sätt att beräkna miljöpåverkan (inkl. klimatpåverkan) från en produkt, produktgrupp eller byggnad. För byggnader finns en standardiserad process för detta. Klimatpåverkan beräknas enligt internationell praxis i form av koldioxidekvivalenter (Erlandsson, 2014).

Viktigt med tydlighet från den som beställer en LCA
Oftast görs LCA-beräkningarna på platta och stomme, vilket gör analysen mer hanterbar. I standarder finns inga tydliga instruktioner om avgränsningar eller val av emissionsfaktorer(1), därför är det viktigt:

  • att kommunen tydligt beskriver vilka ramar man vill att LCA-utföraren skall göra sin analys inom.
  • att utföraren dokumenterar de metodval som görs.
  • Att man väger in tidsaspekten – håller byggnaden i 50 år, 100 år, 200 år? Om man räknar på olika livslängder för samma byggnad blir fördelningen av miljöpåverkan mellan byggskedet och driftsskedet olika.
  • vilken funktionell enhet (2) vi mäter mot, för att kunna jämföra mellan byggnader.

Ny lagstiftning om LCA från 2017
Från och med den 1 januari 2017 gäller ny lagstiftning om offentlig upphandling i Sverige (Lag 2016:1145). Upphandlingslagen ger nu offentliga upphandlare större möjligheter, och i vissa fall skyldighet, att ställa miljökrav och krav om livscykelperspektiv. Det råder fortfarande osäkerheter hur dessa krav skall/kan formuleras, inom vilka ramar det är tillåtet och hur det bäst följs upp etc.

I Boverkets vägledning om livscykelanalyser beskrivs hur en kommun kan gå tillväga för att ställa LCA-krav vid upphandling.

(1) En emissionsfaktor ger en uppskattning av mängden utsläpp per använd mängd energi.

(2) Den funktionella enheten (FU) skall vara ett bra mått på det som är syftet med verksamheten. Är syftet att producera el kan det vara 1 kWh elenergi, är det att bygga bostäder kan det vara m2 boyta o.s.v. Skall vara relevant och tillåta jämförelser, även mellan ex engångsmugg och porslinsmugg.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.