Samverkan

Det finns många sätt att samverka i klimatarbetet. Här presenterar vi några olika sätt kommuner kan gå till väga för att få med sig företag, organisation och medborgare i omställningen. Genom att samarbeta med lokalt näringsliv kan kommunen växla upp klimatarbetet och hitta nya relationer och synergier. Kommuner med ett driv i klimatarbetet blir attraktiva för engagerade företag, nya medarbetare och medborgare. I menyn till höger finns även ett avsnitt om medborgarengagemang och Covenant of Mayors.

Nätverk med näringsliv om klimat

Uppsala klimatprotokoll samlar 40 lokala aktörer i temaområden, fokusgrupper och genom klimatutmaningar. Den gemensamma visionen är ett klimatpositivt Uppsala. Följ arbetet här och prenumerera på deras nyhetsbrev!

Helsingborgs klimatavtal. I januari 2021 lanserades ett klimatavtal i Helsingborg för bland annat näringslivet, men även föreningar och privatpersoner i samarbete med invånarinitiativ Helsingborgarnas klimatavtal. Aktörerna ställer sig bakom Helsingborgs klimatambitioner och formulerar ett åtagande för den egna verksamheterna för att bidra till omställningen. Klimatavtalet kommer funka som plattform för klimatarbete med workshops, nätverkande, uppvisande av goda exempel. Plattformen kommer att drivas av tjänstepersoner i staden och utvecklas i samarbete med de aktörer som väljer att delta.

Växjödeklarationen bjuder Växjö kommun in näringslivet att kroka arm med kommunen för att visa vad vi tillsammans kan göra för ett klimatneutralt Växjö

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Lunds kommun skapar genom nätverket Lunds Klimatallians möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Linköpings kommun startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet. Antalet medlemmar dubblades i början av 2020, innan pandemin slog till, och uppstartsarbetet har mest gjorts via webbmöten i Teams. Några viktiga framgångsfaktorer har varit engagemang från deltagarna (de organisationer som ingår i nätverket vill jobba med frågorna, och de personer som deltar har ett stort engagemang) och god processledning. Såhär beskrivs initiativet:  ”Linköpingsinitiativet ska vara en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Parterna ska tillsammans delta och utveckla det lokala och globala klimatarbetet. Det ska bidra till att öka omställningstakten till en långsiktigt hållbar utveckling.”

Andra exempel på nätverk där kommun/region och näringsliv samverkar för att få mer kraft i klimatarbetet är:

  • Klimatrådet i Jönköpings län där Jönköpings kommun är en aktiv part tillsammans med ca 55 företag och organisationer.
  • Örebro kommun samverkar med näringslivet bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.
  • Kristianstad kommun samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost. Där finns även initiativet Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark för att öka kolinlagringen i marken och samtidigt stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.
  • Östersunds kommun deltar i Region Jämtland Härjedalens klimatråd för näringsliv och kommuner som är en plattform för länets miljö- och klimatarbete.
  • Affärsplan Eskilstuna är en plattform för samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer som arbetar med lokal näringslivs- och samhällsutveckling.
  • Klimatkontrakt Malmö är tänkt att fungera som ett verktyg för Malmö stad, näringslivet, akademin och Malmöbor att samarbeta och ta vara på idéer, initiativ och insatser när det kommer till att nå målet om ett hållbart Malmö 2030.
  • Lokalt klimatkontrakt i Karlstad är ett sätt för kommunen att samarbeta med lokala företag och organisationer för att nå målet om att vara klimatneutrala till 2030.
  • Nätverket Hållbar Agenda i Forshaga – se mer i filmen nedan.

Gröna resplaner hjälper pendlare resa klimatvänligt

En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med syftet att minska utsläpp av koldioxid. Linköpings kommun delar med sig av sina erfarenheter här. Förutom att minska utsläpp finns det många andra positiva effekter av arbetet med gröna resplaner. Med ett mer effektivt pendlande skapas bättre tillgänglighet till och från tätort, med mindre trängsel på infartsleder. Det finns också stora hälsovinster i att medarbetare går och cyklar mer i vardagen. Dessutom skapas engagemang och delaktighet i att nå klimatmål hos medborgare och det lokala näringslivet. Typiska åtgärder i en grön resplan, som företag, fastigheter och kommun kan ställa sig bakom, kan vara att fler cykelställ sätts upp, att det finns möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av resande.

Helsingborgs stad når näringslivet bland annat genom projektet Cykelvänlig arbetsplats.

Samarbeten kring nya fordonstyper

Borås stad driver tillsammans med lokala aktörer ett projekt om självkörande fordon mellan Viared och Göteborgs hamn, där kommunen, akademin, ett åkeri, ett postorderföretag och Volvo arbetar tillsammans.

Karlstads kommun delar med sig av tips och erfarenheter i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland  som de genomfört i samarbete med bl a företag.

Läs mer om hur kommuner samverkar med näringslivet om hållbara godstransporter här.

Coacher för energi och klimat

Lunds kommun har en energicoach, som hjälper små och medelstora företag att dels arbeta mer klimateffektivt, dels minska sina energikostnader. Servicen är kostnadsfri och bakom satsningen finns Energimyndigheten. Projektet delfinansieras också av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Efter en enskild energigenomgång hos företaget erbjuds en uppföljning och nätverksträffar med andra företag. Läs mer

Karlstad kommun gör en riktad satsning för företag med kommunal energicoachning som innebär stöd och kunskapshöjande insatser.

Industriell symbios

I Karlstad samverkar olika delar av pappersindustrin för att återvinna både material och energi med stöd av klustret Paper Province.

Industriområdet Domsjö ligger i Örnsköldsvik och har en lång historia av industriproduktion med trä som huvudråvara. Aktörerna har ett väl utvecklade samarbeten och utbyten sker i form av energi, material och kunskap.

I Lidköping utvecklas industriell symbios med en bas inom spannmål och livsmedelsförädling. I detta bioekonomiska kretslopp flödar både förnyelsebara resurser, förnyelsebar energi samt förnyelsebar näring.

Senast ändrad: 2023-09-18 2:31

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.