Tabell B

Tabell B innehåller följande delar:

Köp av certifierad ”grön” el

  • Kontakta kommunens upphandlingsenhet och fråga om kommunen har upphandlat ursprungsmärkt el från förnybara källor (enligt artikel 15 i direktiv 2009/28/EC). Om inte upphandlingsenheten vet hur mycket sådan el som köpts in, fråga ekonomiavdelningen.

Lokalt producerad vindkraft

  • Hämta från SCB:s kommunala energibalanser

Lokalt producerad vattenkraft

  • Vattenkraften svarar idag för ca 45 procent av Sveriges elproduktion och en stor del av den tillgängliga reglerkapaciteten vilket gör vattenkraften till den enskilt största förnybara energikällan i Sverige. Det finns cirka 2 000 vattenkraftverk i landet. Kolla upp om det finns lokal elproduktion från vattenkraft i din kommun. Tekniska förvaltningen eller energibolaget bör veta om det finns någon kommunägd vattenkraft i kommunen, miljöförvaltningen om det finns privat.

Lokalt producerad solel

  • Solceller: Elnätsbolagen i kommunen har siffror om installerad effekt. Börja med att ta reda på vilka elnätsägare som finns i kommunen, om du inte redan vet det. Svenska kraftnät har en sökfunktion på sin webb. Fråga elnätsägarna i kommunen hur många solenergianläggningar som är anslutna till nätet. Siffran du får är installerad effekt, alltså inte producerad energi. För att räkna om till energi kan du använda dig av schablonvärdet att en installerad kW ger någonstans mellan 900-1050 kwh/år (Svensk Solenergi). Om det finns anläggningar som inte är nätanslutna missar man dem, men de är oftast små och få i jämförelse.
  • Solfångare: Finns det några stora solvärmeanläggningar i kommunen? Samla in information om dessa. Hur många hushåll med solfångare finns det? Kanske Länsstyrelsen kan bistå med information om beviljade bidrag för installation etc. Det brukar finnas solfångare på utomhusbad, fråga kulturförvaltningen eller motsvarande. Om ingen siffra anges så har Svensk Solenergi föreslagit att man räknar med ca 0,4 MWh/m2 och år.

Lokalt producerad geotermi

  • Finns det geotermi i fjärrvärmen i kommunen? Fråga energibolaget om bränslemixen i fjärrvärmen.

Lokal elproduktion i kraftvärmeverk

  • Finns det ett kraftvärmeverk i kommunen kan det vara aktuellt att titta på den mängd el som produceras. Begär in siffror för tillförd energi per bränsleslag från energibolaget.
  • I det fall eldning även sker med avfall kan man kontakta kraftvärmeverket för att få en uppfattning av sammansättningen av avfallet. Utifrån sammansättningen kan man göra en grov bedömning av hur stor del biobränsle som ingår, och därigenom räkna denna mängd som tillförd förnybar energi. I de fall det är svårt uppskatta biobränsledelen i avfallet föreslår vi att denna del inte hanteras som förnybart.
  • Vissa kommuner har hört av sig till oss för att få tips om hur man kan presentera el från kraftvärmeverk. Vi rekommenderar i första hand att fråga energibolaget om bränslemixen och allokering tillvärme- respektive elproduktion.

Lokal produktion av värme/kyla i kraftvärmeverk respektive fjärrvärmeverk

  • Fråga det lokala energibolaget hur mycket fjärrvärme som producerats och hur bränslemixen ser ut.
Senast ändrad: 2022-06-22 3:56

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.