Planera för hållbara färdmedel

Kommuner kan göra det lätt för invånarna att välja hållbara färdmedel, genom att tidigt i samhällsplaneringen planera för kollektivtrafik, gång och cykel. Behovet av motoriserade transporter kan minskas genom att tänka igenom var man lägger bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter i förhållande till viktiga samhällsfunktioner och trafiksystem (Trivector).

Stadsmiljöavtal – statligt stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Läs mer

Örebro kommun har i sitt Trafikprogram bland annat målsättningen att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Göteborgs stad driver ett vätgasprojekt tillsammans med Scania, PowerCell och Joab. Målet är två eldrivna baklastande sopbilar med vätgastank och bränslecell. Bränslecellen ska omvandla vätgas till el så att lastbilen kan producera el efter behov. Miljökonsekvens: Vi behöver inte använda lika stora batterier och får en längre aktionsradie och kan använda fordonet under längre tid. Utmaning: Det finns ont om vätgasinfrastruktur, dvs produktion och distribution.

Exempel från Klimatkommunerna

LundaMats - hållbara resor och transporter

I Lund har man länge intresserat sig för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. Det miljöanpassade transportsystemet LundaMaTs, anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Klimatklivet – pengar till lokalt och regionalt klimatarbete

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Mellan 2015 och 2018 har 3200 åtgärder fått totalt 4,7 miljarder kronor i stöd. Det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Läs mer

Exempel från Klimatkommunerna

Växjö hittar samarbeten

Växjö kommun har som en åtgärd i sin Transportplan att: ”Initiera kampanjer och samarbeten med olika aktörer för att få upp intresset för alla typer av elfordon, elbilspooler, elcyklar etc. bland företag och allmänhet.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.