Markanvisning

Markanvisningen innebär att byggföretaget under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa mark som kommunen äger för att sedan bygga på den. Villkoren för markanvisningen regleras i ett särskilt avtal som kallas för markanvisningsavtal.

Markanvisningstävlingar

Uppsala presenterar kommunens hållbarhetsvision och fullmäktiges mål. Sedan tävlar byggherrarna på bästa hållbarhet och kvalitet. I en byggherredialog konkretiseras det hela ytterligare. Exempel från området Rosendal: Materialvalen görs med avseende på klimatpåverkan och närhet och stödjer Uppsalas mål (…) Ett livscykelperspektiv präglar både byggandet av hus och utformningen av offentliga rum. Utgångspunkten är robusta materialval av hög kvalitet och med lång livslängd.

Växjö ser till att kommunens höga ambitioner, när det egna fastighetsbolaget bygger, är kända. I markanvisningstävlingar får byggherrar visa sina ambitioner i tävlingsbidrag. Ett exploateringsområde har ett separat kvalitetsprogram där byggmaterial är en av parametrarna.

Stockholm: I Norra Djurgårdsstaden krävs LCA-beräkningar av alla byggherrar. I övriga staden kan vid t.ex. markanvisningstävlingar krävas LCA-beräkningar.

Checklistor och krav vid markanvisningar

Jönköping: Via Checklista för markanvisning har byggaktören möjlighet att på frivillig väg åta sig att bygga helt eller delvis i trä.

Göteborg har ett Program för miljöanpassat byggande, och fastighetskontoret stöttar byggherrar under planeringsfasen. Riktlinjer finns i en checklista, som används vid uppföljning. Byggföretaget lämnar dokumentation till fastighetskontoret vid tre avstämningar: inför det särskilda samrådet, vid byggstart och innan byggnaden tas i bruk. Dokumentationen består av t.ex. ritningar, energiberäkning, miljöbedömning av material och olika mätprotokoll.

  • Krav på att använda Byggvarudeklarationer/ Miljövarudeklarationer eller Säkerhetsdatablad/ Varuinformationsblad vid material- och produktval
  • Trä/träråvara ska vara PEFC- eller FSC-märkta eller motsvarande. I första hand används närodlat (ifrån Västra Götaland eller norden) PEFC-märkt trä med korta transportsträckor, i andra hand används utomnordiskt FSC-märkt trä.
  • Krav på redovisning av klimatpåverkan från stommen och grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp i enlighet med Miljöbyggnad 3.0 indikator 15.

Södertälje: Material, produkter och kemikalier som används i byggprocessen ska väljas enligt bästa miljö- och hälsoval. Dokumentation om valet ska finnas och material ska så långt möjligt uppfylla uppställda krav i byggvarubedömningen (högsta nivå rekommenderas), exempelvis enligt BASTA-registret, Sunda hus eller likvärdigt system. Vid val av material, produkt eller kemikalier som inte ingår i valt system ska detta dokumenteras och motiveras.

Karlstad har tagit fram byggriktlinjer för egen byggnation och vid byggnation på kommunens mark. Vid val av material i kommunens lokaler och anslutande mark läggs stor vikt vid byggmaterialens påverkan på människor och miljö. Här anges bland annat att: ”Trä ska användas i så stor utsträckning som möjligt då teknik- och fastighetsförvaltningen har som mål att användandet av byggmaterialet trä ska öka. Hänsyn ska dock tas till LCC i de fall underhållskostnaden för exempelvis fasadmaterial är hög.”

Krav vid markanvisning på att minska avfall

I Göteborgs checklista för miljöanpassat byggande finns krav på att minska spill- och avfallsmängder från produktionen.

Södertälje: Avfallshanteringen under byggprojektet ska efter avslutat projekt redovisas. Avfall från byggproduktionen ska källsorteras för återvinning och farligt avfall ska minimeras och förvaras separat från annat avfall. Innan exploatör tecknar avtal med kommunen ska exploatören kunna redovisa att den i tidigare referensprojekt har följt det redovisade hållbarhets- eller miljöprogrammet. Avfallshantering är ett av områdena där vi kan arbeta med hållbarhet utan att bryta mot förbudet om tekniska särkrav. Samhällsbyggnadskontoret håller på att arbeta fram nya riktlinjer för hållbart byggande. Avsikten är att de ska vara klara innan sommaren 2019

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.