Forshaga

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030. Miljö- och klimatstrategin för Forshaga kommun utgår från de globala hållbarhetsmålen samt de nationella och regionala miljömålen vilka kopplas till kommunens övergripande mål och målområden. Miljö- och klimatstrategin ska vara bindande för arbetet med miljö och klimatfrågor inom kommunen som organisation men även vägledande för andra verksamheter inom kommunens gränser.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 52 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi har ett internt klimatväxlingssystem för att styra mot val av hållbara färdmedel vid tjänsteresor

Vi har en klimatkompensationsmodellen för våra bilar, där verksamheterna avsätter en summa pengar utifrån hur mycket växthusgaser de släpper ut. Pengarna går till klimatförbättrade åtgärder, som elcyklar och brandsäkra laddningsskåp till Vård- och omsorgsförvaltningen, och nattkameror och läkemedelsautomater till vårdgivare i hemtjänsten (minskar antalet resor.)

Vi ställer klimatkrav i upphandling av kapitalförvaltningstjänster

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Har bland annat haft aktiviteter riktat till hemkunskapen, kring mat och miljö men också vissa skolklasser som har haft utomhuspedagogik inom bl.a. kolets kretslopp.

Vi producerar egen förnybar el

Det kommunala bolaget, Forshaga Bostäder producerar solenergi på två av sina fastigheter

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Kostenheten följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen genom data från grossister. Matsvinn mäts också.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Ja, processen har påbörjats genom Hållbar Agenda, vilket är ett nätverk som samordnas av Forshaga kommun, men där ett tiotal företag träffas och nätverkas för att minska sin klimatpåverkan.

 

 

Vill du veta mer om Forshaga klimatarbete? Kontakta Peder Stenbäck, Forshaga kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.