Tyresö

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 49 % sedan 1990.

Utsläppen redovisas här enligt den internationella standarden för kommuner ”Common Reporting Framework” utvecklad av Global Covenant of Mayors. Alla växthusgaser omfattas. Till Scope 1 hämtas data från Nationella emissionsdatabasen SMED (CO2ekv) men utsläpp från lokal el- och fjärrvärmeproduktion tas bort. Istället beräknas i Scope 2 utsläppen från el- och fjärrvärmeanvändningen. Data till Scope 2 (el- och fjärrvärmeanvändning i MWh) hämtas från SCB Kommunala och regionala energibalanser (KRE). Elanvändningen multipliceras med emissionsfaktorn (kg CO2e/MWh) för svensk elproduktion (data från SCB). Reservation för sekretess i KRE-databasen. Emissionsfaktorer från Naturvårdsverket. Inga påslag för uppströms- eller nedströmsutsläpp.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Det ställs krav i olika projekt men vi är på gång att ta fram en samlad strategi för hur vi ska arbeta med den här sortens krav i alla projekt.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har bestämda nyckeltal för klimatpåverkan som vi följer genom vårt uppföljningssystem. Detta hanteras varje månad per kök. Matsvinn mäts och dokumenteras separat.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen producerar solel på ett antal fastigheter, totalt 58,1 MWh 2021 och det finns även ett litet vattenkraftverk.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi har ett mål att kommunkoncernens fordon och transporter ska vara fossilfria 2025. Vi har i linje med detta målet kontinuerligt uppdaterat vår fordonsflotta till eldrift i största möjliga mån utifrån den regionala drivmedelsprioriteringen. För specialfordon och större fordon kör vi HVO100 och vi har haft en egen tank för HVO vid tekniska kontoret sedan flera år.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor genom att bland annat öka grönytan i urban miljö.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser praktiska natur- och miljölektioner. Eleverna arbetar med olika teman och lär sig om naturen, miljön och hållbar utveckling, där Klimatet är ett stort och viktigt tema man arbetar med. Vi implementerar under 2022 och 2023 ett sammanhängande klimatteam för åk 8 som även inkluderar ett Klimatråd som träffar tjänstepersoner och politiker.

Vi har tagit beslut om att bli en klimatneutral kommun (det geografiska området kommunen)

I vår kommunplan har vi satt ett långsiktigt mål att bli en klimatneutral kommun. Till 2030 är vårt mål ha nettonollustläpp av territoriella växthusgaser. I nästa fas vill vi sätta mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Läs mer här.

 

Vill du veta mer om Tyresös klimatarbete? Kontakta Felix Ockborn, Tyresö kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.