Mininätverksträff 2 juni: Hur kan vi mäta klimatpåverkan från inköpen?

Den 2 juni hade Klimatkommunernas kontaktpersoner en virtuell mininätverksträff med fokus på klimatpåverkan från kommunens inköp. Jens Johansson (Upphandlingsmyndigheten) och Camilla Alfredsson (Helsingborgs stad) var med och berättade om arbetet med spendanalyser som båda varit inblandade i. Efter presentationen körde vi en runda på temat. Här hittar du anteckningar från träffen, och Jens och Camillas presentationer.

Jens Johansson

Jens presentation finns här

Vad är en spendanalys?

En metod för att analysera vad en organisation köper av olika typer (inköpskategorier) av varor, tjänster och entreprenader. Den visar vad som spenderas – dvs vad som betalas ut till olika leverantörer men kan också användas för att visa andra saker. Miljöspendanalys är när vi integrerar LCA-baserade siffror för olika typer av miljöpåverkan i en spendanalys. Då får vi LCA-baserade indikationer på inköpens miljöpåverkan. Ger en faktabaserad överblick av den totala inköpsvolymen och olika inköpskategoriers påverkan jämför med varandra. Miljöspend ger indikationer, baseras på antaganden.

Metoden bygger på:

 • Process-LCA-data per artikel eller material eller Input/output-baserad miljöstatistik om miljöpåverkan från olika branscher.
 • Dessa data omvandlas med hjälp av prisstatistik till miljöindikatorer, dvs exempelvis klimatpåverkan per krona.
 • Ett inköpskategoriträd, en struktur måste byggas upp eller finnas.
 • Det som ska analyseras är data som finns i en organisations leverantörsreskontra, dvs det som betalats ut till leverantörer.

Process-LCA-data baseras på arbete som IVL fått i uppdrag att göra. Upphandlingsmyndigheten har jobbat med detta sen 2015. Gjorde en pilot med Göteborgs stad under ett år samt en analys av fakturerade varor under en månad samt tre förvaltningar under ett år. Rapport om detta finns här Helsingborgs stad genomfördes en pilot med 2018-2019, för hela inköpsvolymen.

Det är viktigt att också titta på hur man styr/begränsar så att rätt produkter köps från de upphandlade leverantörerna. För allt inom upphandlingen är inte lika bra ur miljö/klimatsynpunkt.

Gunilla, Malmö: Vi har grön och blå boll som markerar det som ska handlas, det är ett budskap som är lätt att få ut och det lyckas bra.

Upphandlingsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att uppnå klimatmålen. Jens kontaktar kansliet om detta.

Frågor till Jens

Hur har man fått fram LCA (ton CO2/ekv) per kategori?

Svar: Indikatorerna i vår miljöspendanalys har tagits fram i samarbete med IVL, det går att läsa mer om det arbetet i metodrapporten som ligger på UHM webb.

Hur kan man ställa krav på utsläppsnivåer och inte ”bara” på uppföljning och redovisning. Hur hittar man lagom nivåer?

Svar: Se bild 25-26 i presentationen

Metoden tittar enbart på CO2ekv, inga andra indikatorer? Tänkte på begreppet ”miljöspend” kontra ”klimatspend”.

Svar: Vi kallar den miljöspendanalys eftersom metoden beskriver hur man kan hantera LCA-baserad data för olika miljöpåverkan, av resursskäl har vi i process-LCA-metoden bara klimatindikatorer men i Input/output-metoden visar vi även på annan miljöpåverkan så som förändring av landanvändning (ett något komplicerat begrepp men som direkt och indirekt kan påverka biologisk mångfald) samt hälsofarliga inandningsbara partiklar Det går även att visa annat så som övergödning och försurning, marknära ozon och så vidare. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida om detta.

När kan verktyget lanseras?

Svar: att göra om metod till verktyg arbetar vi med nu och vi hoppas kunna lansera grunderna till ett verktyg under året.

Camilla Alfredsson

Camillas presentation finns här

Vilka inköp har störst klimatpåverkan i Helsingborgs stad?

I Helsingborg blev omsorg och stöd den största utsläppssektorn, det beror på att klimatutsläppen beräknas per krona. När vårdboenden köps på entreprenad ingår både entreprenader, energi, material m.m. i entreprenaden ”vårdboende”, men när det är kommunens egna så fördelas dessa utsläpp ut på respektive kategori

Vår konsumtion av möbler (ingår i internservice) ger ungefär lika stora utsläpp som vår konsumtion av fordon/maskiner. Det har vi använt som ett sätt att visa att vår konsumtion ger stora utsläpp.

Viktigt att veta vad som ligger bakom siffrorna, kanske blir detta vår uppgift som miljöstrateger. Så att vi kan använda siffrorna på rätt sätt.

IVL har på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten (UHM) jobbat med vissa siffror på de områden där UHM har begärt material. På övriga områden är det fortfarande schablonsiffror. Dvs om vi får 30 % rabatt inom något område så minskar våra utsläpp på pappret inom det området. Så vi kommer inte att använda verktyget för att följa upp utsläppen från år till år, utan för att visa på storleksordningen.

Marknadsundersökning – krångla inte till det för mycket!

Mina bästa tips:

 • Kolla vilka som lämnat anbud tidigare, googla fram några framåt
 • Hur ser er fordonsflotta ut idag?
 • Hur påverkas ni av den allmänna klimatdebatten/läget?
 • Vad ser ni framöver som kan påverka er?
 • Skrev krav utifrån detta
 • Kan också skicka ut ett upphandlingsunderlag med krav innan den skarpa upphandlingen går ut, och frågar leverantörerna vad de tycker om kraven
 • Eller ordna ett möte för att samla in synpunkter

Andra tips och kommentarer från Camilla

Frågor/kommentarer till Camilla

Flytttjänster. Vi har haft problem med att de flyttar flera grejer från flera aktörer samtidigt och har svårt att skilja dem åt.

Svar: Miljöspend är bra för översikt men funkar inte på detaljnivå

Vilka nätverk för personer med roller som din finns det. alltså för kommuner. finns det ett livligt utbyte av kunskap?

Svar: Det finns ett livligt nätverk med miljöstrateger i upphandling!

Karlstad gjorde tidigare fysiska uppföljningar av upphandlingar, mkt nyttigt. Inte minst i vår egen verksamhet. Sedan drogs den tjänsten in

Svar: Jag tror att det är viktigt att vi tittar på processen som helhet (inköp och upphandling), hur organisationen ser ut och hur vi når ut till beställare och chefer. Varför det är viktigt att jobba med det här, och att det behövs kompetens i kommunerna. Klimatkommunerna kan uppmärksamma att själva inköpsprocessen är viktig!

Finns några få stora aktörer, Attendo har strömlinjeformat sin verksamhet nationellt, skulle vara intressant att höra hur man kan närma sig attendo mfl tillsammans med andra kommuner som köper av dem.

Jag tror på samverkan eller utbyte med typ Attendo med flera företag. Bra idé! Tror inte att de har sett miljöspenden…

Runda

Stockholm, Lotta

Har jobbat mycket med att berätta för marknaden om att vi kommer att ställa krav framöver, framför allt inom transporter. Ser gärna att Klimatkommunerna samlas kring krav på förpackningar och emballage, för att få bort plasten vi inte vill ha. Intresserade av om något pågår i andra kommuner för att göra det, vi vill gärna vara med i så fall.

Anna: Uppsala har tagit fram en del kriterier för kravställan av plast. Vi lägger sista handen vid dessa i dagarna för att sen bolla en sista gång med UHM för att få en samsyn. De skulle alla kunna använda sen.

Östersund, Anne

När vi handlar upp fordonstjänster och ställer krav så följer vi upp det varje år, skriver in att de ska skicka in resultaten till oss varje år. Har också följt upp skolskjutser m.m. och varit ute och kollat att kraven uppfylls. Grön datalagring vill jag slå ett slag för – det kan Klimatkommunerna jobba med! En fråga som bara blir större och större. Intressant om alla Klimatkommuner kunde gå ihop och enas om krav tex klimatsmart betong (bara ett exempel)

Upplands Väsby, Eva

Har sen länge ställt krav på skolskjutsar och andra transporter, blivit lite mer ordning på att protokollföra uppföljningen. Jobbar enligt Sthlm-Gbg-Malmö-modellen för krav på entreprenader, med lokal anpassning

Uppsala, Johanna och Anna

Har sedan tidigare följt upp energianvändning, fordon, upphandlade transporter. Inte heltäckande uppföljning, pga resursbrist. Har mål om minskad klimatpåverkan från plast och betong, har bl.a. tagit fram ett upphandlingsverktyg för att bedöma klimatpåverkan från olika plastsorter. Har börjat följa upp IT, med hjälp från Atea, som har tagit fram en uppskattning av utsläpp kopplade till våra inköp av IT-produkter under ett år. Har en person som jobbar strategiskt med klimat och upphandling (Majsan?). Jobbar även med livsmedel. För mer frågor om plast, hör med mina kollegor Anna Hilding och Mia Carlevi!

Upphandlingsverktyget med LCA för olika plastsorter jobbar Anna Hilding med. https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/kommunens-arbete-inom-miljo-och-klimat/minskad-anvandning-av-plast-/

Malmö, Gunilla och Malin

Har mest jobbat med livsmedel, där ställer vi ganska tuffa krav på transporter, bilar och maten. All mat ska vara ekologisk. Finns uppföljningsverktyg som följer upp våra inköp, men det handlar mest om att se vilka köpare som köper rätt saker och bidrar till klimatmålen. Tittar även på djurskyddskrav, viktigt i livsmedelsupphandlingar. Har också krav på möbler (cirkulärt/återbruk).

Jobbar oss uppåt i vår kunskap, håller på att ta fram ett nytt miljöprogram med bl.a. skarpare formuleringar om konsumtion både för Malmö stad och Malmö som helhet

Karlstad, Charlotte

Vi följer upp och ställer krav framför allt inom transporter, energi och livsmedel. Har haft uppföljning sen 2009. Jobbar med plast som Uppsala. Följer upp second hand-marknaden. Ställer krav på transporter enligt en trappmodell. Ber leverantörer att rapportera in hur mkt de kör och med vilket drivmedel. Krav på cykeltransport. Skulle vilja ha en miljöstrateg på upphandlingsenheten, nu sitter hen på miljöförvaltningen och har inte riktigt tid.

Göteborg, Peter

Miljöspendanalys gjord på delar av stadens organisation, var med i Jens presentation. Tar nu fram vårt nya miljö- och klimatprogram med ett mål som säger att miljöpåverkan från stadens konsumtion ska minska med 90 % fram till 2030.

Borås, Peter

Johanna som jobbar på inköp kan bättre vad vi ställer för krav. Har precis satt en CO2-budget utifrån ett konsumtionsperspektiv, och ser att vi måste öka vår kunskap om vilka krav vi kan ställa. Också de som köper byggentreprenader måste lära sig vilka de kan ställa.

Örebro, Katarina

Vi jobbar med krav och uppföljning. Har två avtalscontrollers och en upphandlingssamordnare. Uppföljningsverktyg som heter Visma CLN som är kopplat till upphandlingsverktygen TendSign. Vi ställer bättre krav när vi har tänkt hela vägen till uppföljning. Transportupphandlingar, entreprenadupphandlingar, livsmedel, ringer och mailar leverantörer som marknadsanalys, håller med om att det inte behöver bli komplicerat. Kollar trappstegsmodellen

Mölndal, Lisa

När det är större upphandlingar tex skolskjuts har vi bättre uppföljning där. Menyplaneringen viktigare än upphandlingen. Vet inte om vi alltid förstår de krav vi ställer. Miljöspendanalys intressant. Hur

Botkyrka, Gunilla

Har jobbat med kravställning på fordon och transporter i tio år. Har haft en trappstegsmodell som har funkat bra. Har en mall som vi skickarut varje år till leverantörerna

Samsyn i regionen hur man kravställer är viktigt. Då kan vi också dela på kostnaderna. Viktigt att vara professionella. Undrar – vilka är de stora puckarna? Byggentreprenader? Topp tre eller topp fem?

Svar från Jens: Ju mindre kommunen är, desto större roll spelar de egna tjänsterna. Drift och entreprenader är högt på listan. Där får man arbeta tillsammans med leverantörerna under avtalstiden för att komma åt det.

Vi får ett helt annat pris när vi minskar ner antalet produkter till de som allra bäst passar verksamhetens krav. Då är det också mycket viktigt att inköparna inte går utanför upphandlingarna. Skulle vara bra att kunna märka ut det som är bäst.

Procido (?) är det dominerande systemet idag, kommer detta vara kompatibelt?

Eskilstuna, Linnéa

Har ett internt system för återbruk av möbler, tittar på klimatspendanalys och har en annan indelning än vad UHM har i sin spendanalys. Har en pratgrupp med andra kommuner i mälardalen. Finns några få stora aktörer inom vård på entreprenad, Attendo har strömlinjeformat sin verksamhet nationellt, skulle vara intressant att höra hur man kan närma sig attendo mfl tillsammans med andra kommuner som köper av dem.

Lund, Kimberly

Hej! Kommer att jobba i Lunds kommun med miljöstrategerna, är forskare vid Lunds Universitet

Forshaga, Jonas

Har politiskt ganska höga ambitioner men är i ett ganska tidigt skede av att följa upp miljökrav i upphandlingar. Transporter och IT ställer vi miljökrav inom i närtid. Försöker prioritera resurser till upphandlingen, vi har en stor påverkan där. Konsumtion och transporter.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.