Runda med kontaktpersoner 27 april 2020

Malin, Malmö

Är i slutfasen av arbetet med ett nytt miljöprogram för 2021-2030. Politikerna är mycket involverade i målformuleringarna, lite nytt att de är det. Beslut tas i KS tidigt 2021.

KS ordförande skrev under Viable Cities avsiktsförklaring förra veckan, tillsammans med KS ordföranden i sju andra kommuner.

Förnyar sin resepolicy – hoppas på en skjuts för resfria möten nu när många blivit vana vid det.

Hjälp – ska utreda hur mkt en Malmöbo släpper ut

Sara, Örebro

I slutskedet av att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram, kommer antas av politiken i sommar. Har med klimatneutralitet och klimatpositiv kommun, detta är en ambitionshöjning jmf med innan.

Förändring av den interna klimatavgiften, kollega Andreas har skickat ut en fråga till nätverket. Har haft ett ganska okänt system och en låg avgift innan, därför nytt förslag nu. Fråga om agift

Matsvinnsprojekt slutfört, riktat mot förskolors mottagningskök. Intressant att följa dem lite närmare. Kommunikationen är det centrala, internt på förskolor och mellan tillagning och mottagning.

Tips: Gått en retorikutbildning som väckt många tankar

Hjälp: konsumtionsbaserade utsläppen, kopplat till hållbarhetsprogrammet. Kommunicerat med Eskilstuna och Finspång om hur de kan gå vidare med Panorama. Också kollat på Klimatsekretariatets verktyg – intresserad av att höra andras funderingar.

Malin, Malmö: Jag har också gått retorikkurs, här är några roliga tips!!

* How to avoid death by PowerPoint

* What to do with your hands while presenting https://www.youtube.com/watch?v=ooOQQOQdhH8

och https://www.youtube.com/watch?v=2sCp9ZRhdYU

* Power Posing https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=sv

Caroline, Linköping

Jobbar med hur man bäst kan visualisera kommunens klimatarbete.

Har nyligen gjort en koldioxidbudget, och funderar på hur den ska komma in i helheten. Kan bli en bra bas att utgå ifrån.

Jobbar med att få hemsidan bättre, så att tex studenter lätt kan hitta svar på sina frågor om kommunens hållbarhetsarbete.

Håller på att ta fram en handlingsplan till kommunens solelprogram som politikerna antog 2018. Målen är satta för den geografiska ytan och inte kommunkoncernen. Nyfiken på om någon annan kommun jobbat på det här sättet, hur man kan påverka andra aktörers satsningar på solel. Försöker hitta en gyllene väg där man sållar bort olämpliga tak men tar vara på de där det funkar.

Sara, Örebro: Vi har mål om sol/vind i vår klimatstrategi och det finns en hel del erfarenheter från våra bolag gällande solel. Hör av dig så kan jag förmedla kontaktuppgifter och berätta mer!

Agneta, Linn och Inger, Sollentuna

Lanserar nu miljöbarometern för Sollentuna. Tar fram energiplan i samarbete med de kommunala bolagen. Har en koldioxidbudget på gång, en konsult ska ta fram en klimatutredning + koldioxidbudget. Ser fram emot att få en nulägesbild av kommunens utsläpp i de olika sektorerna. Den stora nöten att knäcka är att det är mkt bostadsbyggande på gång, hur nå målen samtidigt som tillräckligt mycket byggs.

Hur ska vi lyckas bibehålla de goda vanor som skapats nu med distansmöten, även sen när vi inte måste? Har påbörjat ett arbete för att se vad vi kan göra.

Hjälp: Intresserade av att veta hur andra kommuner jobbar med miljökrav i exploatering och bygg. Tar gärna emot tips! Tar gärna in synpunkter och erfarenheter från klimatkrav i entreprenadupphandling. har ni använt trafikverkets vägledningar?

Filippa, kansliet: det finns en hel del tips i Kunskapsbanken/byggande på vår hemsida, där kan du kanske hitta någon kommun att fråga vidare!

Caroline, Linköping: Vi håller på med en riktlinje kring klimatkrav i entreprenadupphandlingar just nu, den är inte antagen än, jag ska kolla upp om jag kan förmedla vårt utkast!

Anne, Östersund

Jämtkraft och Östersundshem och andelsägare har byggt Sveriges största solcellspark. 35 % är andelsägd, många kvinnor och helt annan målgrupp jämfört med villa-solceller.

Klimatväxlingsavgiften i Östersund ligger på 400 kr inrikes, 800 kr inom Europa och 1600 kr i övriga världen. Detta har gjort att 30 % har gått över från flyg till tåg. Just nu inget flyg alls.

Jobbar med ekosystemtjänster, klimatanpassning just nu. Har en koldioxidbudget men skulle behöva veta hur man får in klimatet på ett smidigt sätt i kommunens budgetarbete

Jobbar nu med gröna obligationer, bra effekter kommer av att man jobbar tillsammans med finansavdelningen, de blir plötsligt pigga på att hitta mer gröna projekt/investeringsmöjligheter.

Tveksamma om Östersund ska gå vidare med Panorama, intresserade av att höra andras erfarenheter.

Hur går vi vidare nu när vi har blivit bra på webbkonferenser? När allt ska byggas upp igen inför Corona, hur ser vi till att det görs på ett grönt sätt? Bra om Klimatkommunerna kan lyfta detta, vara med i den ”debatten”

Elförbrukning till webbmöten m.m. hur kan man få till förnybar el till detta, eller i alla fall synliggöra för konsumenterna hur mycket energi detta tar.

Sara, Örebro: Vi har fått licenskostnader för Panorama.

Gunnar, Karlstad

Håller på att göra en miljöenkät till anställda, gör den själva i S-maker, delar gärna med sig av frågorna till andra kommuner som vill slippa köpa in konsulter för att skriva frågorna. Mkt positivt att ha tagit över detta själva!

Projekt klimatsmart resurshantering tillsammans med Energimyndigheten. ”Träna tränaren” dvs utbildar handledare (nyckelpersoner som utbildar inom sina verksamheter). Tre steg: Motivera, skapa kunskap och generera idéer, testa verktyg för att göra enkla livscykelanalyser med ändå ganska god kvalitet.

Har en diskussion om hur mycket besparingar av CO2 ska få kosta för att en åtgärd ska vara värd att genomföras

Klimatväxling – har ett förslag på remiss 1,50 kr per kg CO2 om tjänstebilar tankas med fossila bränslen istället för förnybara. Kan bli tusenlappar på ett år för en förvaltning som tankar fel i en bil

Har tagit bort avgiften för gode män, familjehem mfl. Ska fatta ett beslut i sommar, tar gärna feedback eller tips i maj.

Diskussioner kring laddutvecklingen, energibolaget har fått pengar från Klimatklivet men den gamla laddstrategin är inte helt i linje med framtiden. Nu behöver vi tänka mer ”tankstation” än ”parkering med laddning”. Lite oklart ansvar

Gör en inventering av fordon och drivmedel i kommunen.

Felix, Tyresö

Håller på att ta fram ett hållbarhetsprogram och klimatplan för kommunen. Nu mkt nulägesbeskrivningar m.m. Har startat upp Fossilfri 2030 i regionen tillsammans med andra kommuner

Bra att ta del av vad andra medlemskommuner gör, kommer kanske ta kontakt med några av er framöver om det är några särskilda frågor.

Adam, Lomma

En ny ÖP är ute på samråd, i den finns att det ska byggas en ”större anläggning för grön energi”

Har fått i uppdrag att ta fram nulägesanalys, koldioxidbudget m.m. till klimatplanen.

Stora utmaningen är transporter. Har ingen biogas själva i kommunen, så laddstolpar behövs till alla kommunens fordon.

Hjälp: Är miljökonsekvensbeskrivning alltid nödvändig för stora verksamheter, eller räcker det att beskriva om den inte anses nödvändig?

Pågatågstrafik från och med december, gör verkligen kollektivtrafiken attraktiv.

Jobbar i ett projekt med 7 kommuner i Sverige och 6 andra länder, kring energi och stadsutveckling. Ska ta fram en områdesenergiplan för ett nytt område i Bjärred inkl mobilitetshubb med lådcykelpool m.m.

Tips: Gör varje år en egen resvaneundersökning i Google Forms, det funkar jättebra.

På Vintercyklingens dag la Adam på en tallrik i receptionen upp så många kg kol som pendlingscyklingen till arbetsplatsen sparar per dag jmf med att åka fossilbil.

Använder matklimatkalkylatorn

Eva, Upplands Väsby

Revision av miljöledningssystemet

Jobbar mkt med energi- och klimatstrategin, men behöver göras om eftersom mkt fokus ligger på kapacitetsbrist och kraftfrågan i Stockholmsområdet. Jobbar mycket med energieffektivisering och egen produktion av förnybar energi.

Transporterna är en utmaning – att få med politikerna. Transportstrategin ligger på is eftersom politikerna inte vet hur de vill arbeta vidare med den.

Avfallsplan har varit på remiss till mars, mycket fokus på cirkulär ekonomi.

Jobbar mycket med upphandling, ska påbörja en livsmedelsupphandling under våren och ser att detta är en mer framkomlig väg än att jobba med invånarnas konsumtion.

Har fått mycket studentfrågor, bl.a. via Klimatkommunerna. Bra att få andra perspektiv

Jane, Finspång

Skickade ut en fråga om upphandling av  livsmedelsgrossist, har fått en del svar, tar gärna emot fler.

Finspång är en liten kommun och verksamheterna påverkas mkt av corona, så många tjänstepersoner är utlånade till krisledningen.

Uppmärksammade Earth Hour på instagram, blev bra. Tex om hur kommunens kök jobbar idag.

Har tagit fram ett förslag till klimatväxlingsprogram, men vill först hjälpa verksamheterna med fossilfria transporter tills klimatväxlingen kommer på plats

Peter, Borås

Revidering av energi- och klimatstrategi, det nya är att klimatanpassning ingår nu också. Nytt är större fokus på arbetsformer och mindre fokus på vad som ska göras, och mkt stöd till verksamheterna i arbetet.

Klimatkommitté – en grupp tjänstepersoner som ska samordna och stötta kommunens klimatarbete

Klimatråd – politisk beredning under KS som kan ta med sig information in i budgetprocessen och till sina partier.

Energi- och byggnätverk som pratar klimatpåverkan från byggmaterial och -processer, laddinfrastruktur

Jobbar med en kommunikationsplattform, ett mer icke-kommunalt sätt att kommunicera hållbarhet, i stil med Greenhack GBG.

Har skickat med till politiken att det behövs nya sätt att arbeta med klimatfrågan, om man ska lyckas med att följa sin koldioxidbudget.

Näringslivsnätverk? Har ni gjort utvärderingar? Vi är intresserade!

Jan, Skellefteå

Etablering av NorthVolt-fabriken är ett enormt projekt i kommunen, många logistiska utmaningar. Håller på att öppna upp Site East, där det ska bli fabriker i anslutning till NorthVolt. Markarbeten  som ska göras där ska göras av Skanska, som ska göra det fossilfritt. Bra att se att kommunens dialog ger effekt.

Jobbar med strategi för hållbart byggande. Vill inte bli kallade för trätalibaner…

Kulturhuset med 20 vån helt i trä är ett spännande projekt. Bygger också skolor och är uppe i över 50 % trä. De som kommer hit och vill bygga föreslår trä eftersom Skellefteå gjort sig känd för sitt träbyggande

Undersöker om Panorama kan användas för att åskådliggöra kommunens klimatarbete

Skellefteåkraft jobbar med en ny energiplan. I den gamla från 2004 står det att kommunen ska vara fossilfri 2025, det är en stor utmaning att nå dit när så mycket byggs

Folkhälsoarbetet och arbetet med hållbar utveckling ska bli lite tätare sammankopplade

Jobbar också med hur vi kan hålla i de förändringar som kommit till i och med corona

Gunilla, Botkyrka

Första gången jag är med på en runda, väldigt roligt att se hur mycket som pågår.

Bra med mycket kommunikation mellan kommunerna eftersom många jobbar med liknande saker.

Klimat- och sårbarhetsanalys från 2010 behöver nog uppdateras nu. Kanske bättre att detta kommer utifrån, letar efter en bra konsult som kan göra detta. Tipsa gärna!

Politiken är mer inne och grottar i förslag och formuleringar, det är nytt (precis som Malmö). Kanske speglar detta det politiska klimatet?

Funderar på begreppet klimatneutralitet. Botkyrka ska vara klimatneutralt 2025, inkl upphandlade varor och tjänster. Är någon mer kommun på väg in i den typen av arbete inkl livscykelanalyser, beräkningar av kolsänkor m.m. Vore mycket värdefullt om vi var fler kommuner som kunde jobba tillsammans med detta. Kanske en specifik runda om detta?

Malin, Malmö: Vi tittar också på spend-analyser med koppling till cirkulärt.

Lisa, Mölndal

Har nyligen fått ett beslut om att Mölndal ska använda CO2-budget som ett kommunikativt verktyg. Politikerna överens. Har gjort klart en fördjupad miljömålsuppföljning (görs vart 3e år), gäller att ta tillvara på rekommendationerna så att de får avtryck framöver.

Funderar på när Mölndal ska utvärdera sitt klimatväxlingssystem. Har en ganska låg avgift. Hur har ni andra utvärderat?

Uppdrag att fördjupa och uppdatera energi- och klimatplanen. Skickat ett mail till medlemmarna om detta, med frågor om avgränsningar (klimat/energi/anpassning).

Frågor om varför kommunen inte är med i Fossilfritt Sverige

VG Regionens Klimat2030 går ut med en utmaning till ”sina” kommuner, bl.a. baserad på Klimatkommunernas tiopunktslista.

Sara, Falköping

Ny i gänget, vikarie för Nina som är föräldraledig.

Kommer att hålla i arbetet för att ta fram en energi- och klimatstrategi. Utgångspunkt är Klimat2030, som är VG Regionens klimatprogram. Kommer att ha samma fokusområden. 2021-2030.

Falköping ska bli en klimatneutral kommun 2030 (?) behöver hjälp att definiera detta

Hjälp – konsult om ?

Börjat med projektet KlimatVal där 10 lag från olika delar av Sverige deltar. Två utbildningsdagar förra veckan med bla kunskap om klimatsmart och hälsosam mat, med forskare

Bra att kunna vara med på distans, har fått introduktion via zoom av alla strateger i kommunen, som jobbar med andra områden, det har varit jättebra!

– Falköpings kommun har 2019 tagit ett politiskt beslut om att vi ska bli en Fossilfri kommun senast 2030. Vi behöver hjälp med att definiera ”fossilfri kommun” på ett sätt som är politiskt acceptabelt, ambitiöst och genomförbart.

– Vi behöver ta fram en analys av klimatutsläpp i verksamheten. Finns det tips på bra konsulter eller upplägg för det?

Maria och Filippa, kansliet

KomPark – det kommer en kort enkät om hur kommuner jobbar med parkering

Proteinprojektet där vi vill underlätta för lokala baljväxtproducenter att komma in på marknaden är fortfarande på gång, har hittat lite nya kontakter som kan hjälpa att hitta vägar till finansiering m.m.

Biogasremiss och debattartikel strax klar

Tips – var värd för Klimatkommunernas instagramkonto en vecka!

Hjälp – skicka gärna in synpunkter eller egna remissvar till Klimatkommunernas svar på remissen av Klimatpositiv Framtid!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.