Upphandling

Krav som ställs i upphandling av byggentreprenader/vid projektering för att minska klimatpåverkan från byggprocessen och från byggmaterial. (Tex LCA eller andra klimatkrav, krav på anläggningsfordon/transporter, krav på återvinning/återanvändning).

Krav på byggmaterial

Upplands Väsby: ”Vid upphandling ställs krav på att produkter ska vara miljöbedömda. Upplands Väsby har även ambitionen att minska användningen av klorerad plast och ftalater. Vid nybyggnation av kommunala byggnader följs Miljöbyggnad (dock inte alltid certifiering) och det ställs krav på LCA-beräkning på stommen.

Växjö: Vid bygge av kommunens egna bostäder och lokaler t ex skolor ställer vi krav på Miljöbyggnad Silver, där bl a byggmaterial är med. Vid ombyggnation och renovering ställs också krav på material enligt BASTA och BETA online.

Göteborgs stad (lokalförvaltningen) ska så långt som möjligt bygga en fossilfri förskola. Den ska uppföras med minimalt klimatavtryck − i allt från materialproduktion till transporter − och där eventuellt återstående klimatavtryck har kompenserats. Bra material på deras  webb

Koncernen Framtiden i Göteborg måste följa kommunens checklista för hållbart byggande vid bygge på kommunens mark, och planerar att införa samma krav även på annan mark.

I Miljöbyggstrategi för Malmö får byggherren svara på frågan: ”Kommer ni ta fram en LCA (livscykelanalys) för projektet/byggnaden? Förklara gärna lite kort kring vilka aspekter som tas med i er LCA”

Jönköpings kommun använder Byggvarubedömningen (BVB) under ny-, om- och tillbyggnationer. Där ingår LCA för material & varor, tillverkning av varan, emballage, urlakning av ämnen, användning av energi, andel VOC och avfall & rivning. I upphandlingar ställer kommunen krav på att materialet ska vara bedömt av BVB och ha bedömningen Rekommenderas, alt. Accepteras. Nybyggnationer byggs efter Miljöbyggnad Silver där en av indikatorerna är att räkna ut stommens klimatpåverkan genom materialets & transporternas miljöpåverkan. Kommunen håller på att ta fram krav på mer trä i byggnaders stommar. Parallellt med detta planeras att all träbyggnation ska ske under tält.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt gratis miljöberäkningsverktyg för byggnader, som bl.a. Stockholms stad och IVL har utvecklat. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och designat för att klara LCA-krav i Miljöbyggnad 3,0. Med verktyget kan en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt. Lunds kommunala bostadsbolag LKF testar verktyget i ett pilotprojekt och Serviceförvaltningen tittar på redskap för klimatberäkningar av byggnation av framtida byggnader.

Upplands Väsby: ”Vid upphandling ställs krav på att produkter ska vara miljöbedömda. Vid nybyggnation av kommunala byggnader följs Miljöbyggnad, med krav på LCA-beräkning på stommen.

Södertälje: Telgekoncernen ställer krav på byggmaterial enligt Sunda Hus, där materialet ska vara A eller B klassat. Om det inte finns material i de 2 klasserna måste avvikelsen godkännas av projektledare och miljösamordnare. Ett konkret exempel är projektet Stockholmsberget, ett flerbostadshus med 72 nya hyresrättslägenheter.

Uppsala: Miljöpåverkan från byggmaterial ingår i etappmål i Miljö- och klimatprogrammet. Särskilt nr 3 (Transporter och arbetsmaskine)r, nr 9 (Plast), nr 10 (bygga i trä, lägre klimatpåverkan från betong och allmänt byggmaterial/byggskedet) och nr 7 (hållbarhetsprogram för byggande och förvaltning = CityLab).

Västerås har ett generellt lägstanivåkrav på Miljöbyggnad silver, i övrigt inga mer långgående krav i dagsläget. Kommunen vill börja få mer LCA-baserad information från byggentreprenader.

Uppsala driver projektet Jakten på plasten för att bla minska fossil plast i byggindustrin. Har en solstrategi och satsar mycket på innovation. Uppsalamodell: gått från frimärkesplanering till planering av hela stadsdelar.

Karlstad Vi ställer krav att bygga i trä i så stor utsträckning som möjligt eller styr att bygga i trä. Vi tar med delar eller hela yttertak med sedum (grästak)

Krav på hantering av byggavfall

Växjö: Vi ställer krav på avfallssortering.

Jönköping har inget krav på återvinning men entreprenören har möjlighet att föreslå byte av material till begagnat eller återvunnet så länge föreskrivna krav uppfylls och att garantikrav kvarstår. Entreprenören ombeds prioritera varor, material & apparater från närliggande orter för att minimera onödiga transporter till arbetsplatsen.

Upplands Väsby: För avfall ställs det krav på källsortering under entreprenaden och ambition om att minska transporter, t.ex. genom att välja närmaste avfallsanläggningen.”

Stockholm: I Norra Djurgårdsstaden ska allt avfall (kg) rapporteras per fraktion.

Karlstad återbrukar material i ombyggnader genom att i första hand återanvända material i entreprenaden, i andrahand får vår egen drift plocka material/funktioner som kan återanvändas. Ett fåtal material tas till vara och magasineras, övrigt rivs och sorteras på entreprenadområdet och går till olika återvinningsplatser.Vi har alldeles nu startat upp i några byggprojekt där vi kommer att använda oss av auktionssite för att auktionera ut visst material.

Krav på entreprenadmaskiner och drivmedel

Olofström: Krav på andel fossilfritt bränsle ställs för entreprenadmaskiner

Vi ställer ännu inte krav på transporterna till byggplatsen. Vid entreprenader för markservice ställer vi dock krav på bränsle.

Göteborgs Stads skrift Gemensamma miljökrav för entreprenader avseende  drivmedel, fordon, arbetsmaskiner och kemiska produkter kopplade till dessa

Upplands Väsby: krav på arbetsmaskiner med motor, tunga fordon, lätta lastbilar, service på tidigare nämnda och drivmedel under entreprenaden. Krav på fordon och drivmedel kan vara t.ex.: Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) ska uppfylla Euro V eller senare Euro-krav. Diesel och bensin ska uppfylla miljöklass 1

Stockholm: I hela staden gäller krav på arbetsmaskiner. I Norra Djurgårdsstaden ska all energi på byggarbetsplatsen samt transporter mätas och rapporteras.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.