Premiera förnybar energi och hållbart byggande

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan genom materialval, energiåtgång både under bygg- och driftsfasen samt avfallet som genereras. I takt med att energisnålare hus byggs och andelen förnybar energi ökar, blir effekten att byggnaders klimatpåverkan förskjuts alltmer från driftsskedet till byggskedet. Klimatpåverkan i byggskedet kommer främst från tillverkningen av byggmaterial som cement och stål (Fossilfritt Sverige, 2018). Kommuner och aktörer i byggbranschen ser ett behov av att utforma och projektera byggnader baserat på livscykelberäkningar, för att minska deras totala klimatpåverkan.

Problemet för kommuner som vill bygga så klimatvänligt som möjligt är att det idag inte går att beräkna en byggnads klimatpåverkan då det saknas analyser och standardberäkningar av för olika typer av byggnadsmaterial.

Förslag från Klimatkommunerna:

  • Behov av tillgänglig klimatdata.Ge lämplig aktör i uppdrag att tillhandahålla och förvalta en öppen databas med livscykelbaserade generiska klimatdata för byggmaterial.
  • Stimulera återanvändning och cirkulära flöden genom att tex ändra reglerna för klassning av avfall.
  • Nationella eller nationellt förankrade riktlinjer om hur LCA ska beräknas och vilka data som ska användas kan bör utvecklas/förtydligas Det blir resursbesparande om varje kommun och entreprenör slipper utveckla egna verktyg eller redskap.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.