Äng med vita blommor.

Bättre klimatförutsättningar
för lokal nivå

Klimatkommunernas medlemmar har högt satta klimatmål och har i många fall gjort satsningar och omställningar som starkt bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Vi vill därför lyfta möjligheten att utreda hur kommuner som går före skulle kunna gynnas av detta. Samtidigt finns ett stort antal kommuner som inte bidrar i tillräcklig utsträckning till att minska utsläppen och som behöver hjälp att prioritera åtgärder. Vi ser därför ett behov att nationell nivå i högre utsträckning än idag säkerställer att det bli lönsamt för kommuner att minska sina utsläpp. Vi saknar en diskussion om och förslag kring hur lagstiftning och styrmedel kan styra mot att inkludera alla Sveriges kommuner i klimatomställningen.

  • Utred hur nationell nivå kan ge stöd åt de kommuner som vill vara i framkant.
  • Låt utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för regional och kommunal nivå skulle kunna se ut.
  • Utveckla de dataunderlag som den nationella nivån tillhandahåller det lokala och regionala klimatarbetet så att eftersläpningen i tid minskar och så att de får ett sammanhängande kommungeografiskt systemperspektiv.

Brist på klimatdata försvårar kommunernas klimatarbete – här är våra förslag
Debattartikel i Aktuell Hållbarhet, 19 jan 2023

Lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023
Klimatkommunernas remissvar (december 2022)

Näringslivets klimatomställning Tillväxtanalys PM 2022:10
Klimatkommunernas remissvar (december 2022)

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, Ds 2021:31
Klimatkommunernas remissvar (januari 2022)

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21
Klimatkommunernas remissvar (oktober 2021)

Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas, Ds 2021:20
Klimatkommunernas yttrande (september 2021)

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (Boverkets rapport 2020:18)
Klimatkommunernas svar på rapporten Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (januari 2021)

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (oktober 2020)

Vägen till en klimatpositiv framtid. SOU 2020:4
Klimatkommunernas svar på betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid(maj 2020)

Mer biogas! För ett hållbart samhälle (SOU 2019:63)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Mer biogas! För ett hållbart samhälle(april 2020)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.