Medskick till den nationella klimathandlingsplanen

I ett samtal med Klimatpolitiska Rådet om den nationella klimathandlingsplanen lyfte Klimatkommunernas kansli tre synpunkter på planen:

  1. Planen fokuserar alltför mycket på utveckling av ny teknik och nya lösningar
    Innovation är avgörande för att lösa utmaningarna vi står inför. Men mycket av arbetet består i att fortplanta lösningar som redan finns. Det visar inte minst Klimatkommunernas tiopunktslista och alla de åtgärder som genomförs på lokal nivå. Vi ser en stor potential i att skala upp och ”kopiera” åtgärder mellan kommuner. Det största hindret för kommuner att genomföra klimatåtgärder är tids- och resursbrist. Vi efterlyser därför satsningar på coachning till kommuner och ökade insatser på att inkludera alla politikområden även lokalt i klimatarbetet.
  2. Saknas krav på kommuner att följa det klimatpolitiska ramverket.
    Planen lyfter fram upphandling som ett viktigt verktyg. Vi håller med om att kommuner har en möjlighet att minska utsläppen genom sina upphandlingar. Men så länge klimatmål inte är styrande i kommuner kommer detta inte att hända. De kommuner som inte har ett strategiskt och välförankrat klimatarbete saknar i dagsläget incitament att främja klimatbra alternativ i upphandlingen. Ofta är det istället priset som styr. Vi saknar en diskussion om och förslag kring hur lagstiftning och styrmedel kan styra mot att inkludera alla Sveriges kommuner i klimatomställningen.
  3. Behövs ökat fokus på transporteffektivt samhälle.
    Att minska vägtransportbehovet är kommunernas största utmaning då full rådighet saknas. I planen nämns flera gånger att samverkan behöver bli bättre mellan nationell, regional och lokal nivå för att tillsammans öka takten i omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Flera utredningar och uppdrag är igångsatta vilket vi ser mycket positivt på. Men vi saknar konkreta förslag på hur samverkan ska bidra till att minska trafikarbetet. Vi vill se en gemensam kraftsamling för ett transporteffektivt samhälle!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.