Vi håller rundabordssamtal om att göra alla kommuner delaktiga i klimatomställningen.

Klimatkommunerna efterlyser en diskussion om, och förslag kring, hur nationell lagstiftning och styrmedel kan styra mot att inkludera alla Sveriges kommuner i klimatomställningen. Våra medlemmar har högt satta klimatmål och har i många fall gjort investeringar och omställningar som starkt bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Vi vill lyfta möjligheten att utreda hur den nationella nivån tydligare kan sporra och stötta kommuner att ta täten i klimatomställningen.

Om man tittar på andra sidan av spektrat finns idag också ett stort antal kommuner som inte bidrar i tillräcklig utsträckning till att minska utsläppen av växthusgaser och som för att kunna göra detta behöver hjälp att prioritera åtgärder, hitta fungerande finansieringslösningar och inte minst, resurser för att hålla ihop klimatarbetet och driva det framåt. Ett strategiskt omställningsarbete behöver långsiktighet. Vi ser därför ett behov av att nationell nivå i högre utsträckning än idag säkerställer att det blir lönsamt och självklart för kommuner att minska sina utsläpp och att det finns en röd tråd i klimatarbetet från lokal till nationell nivå.

Idag finns inget i nationell lagstiftning som säger att kommuner ska jobba med att minska utsläppen från växthusgaser. Samtidigt har kommuner goda möjligheter att styra mot minskade utsläpp, inte minst som upphandlare och vid samhällsplanering, men de har även en viktig roll som utbildare, arbetsgivare och vid daglig kontakt med medborgare.

– Kommunens roll som samhällsutvecklare är avgörande för att vi ska bromsa klimatförändringarna. Vi har ett stort ansvar att ta de beslut som krävs. Dessutom är sidovinsterna av ett aktivt klimatarbete, i form av bättre luft, långsiktigt hållbar ekonomi och bättre hälsa, mycket positiva för oss kommuner, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i Klimatkommunerna och kommunalråd i Örebro.

Med lägesbilden som beskrivs ovan som utgångspunkt har Klimatkommunernas medlemskommuner och styrelse arbetat fram tre förslag. Under fredagen den 4 december möter vi representanter från Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Klimatpolitiska Rådet, Fossilfritt Sverige, SKR, Länsstyrelserna, IVL och Lunds Universitet i ett digitalt rundabordssamtal för att diskutera förslagen.

-Vår förhoppning är att detta är startskottet på ett initiativ som skapar en röd tråd i Sveriges klimatarbete. Vi vill att alla kommuner ska bli delaktiga och att samverkan mellan nationell och lokal nivå stärks, säger Lennart Bondeson.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.