Från bilnorm till mobilitet – Klimatkommunerna välkomnar förslag till ändringar i PBL (Plan- och bygglagen)

Utredningen Stärkt planering för en hållbar utveckling presenterar flera efterlängtade förslag som välkomnas av våra medlemmar. Bilens särställning i samhällsplaneringen har skapat städer och samhällen där yta för människor och grönska fått stå tillbaka för yta för fordon. Ska vi nå klimatmålen behövs styrning som flyttar fokus från parkering och går över till transporteffektivitet och behov av mobilitet, något som kan ske om utredningens förslag blir verklighet.

För att de förändringar i Plan- och bygglagen som utredningen föreslår ska få genomslag vill vi lyfta följande:

  1. Som komplement till förändringar i PBL behöver styrmedel införas som skapar efterfrågan av mobilitetsåtgärder och -tjänster hos byggherrar. Kommuner upplever idag att intresset ofta inte finns vilket gör att onödigt många parkeringsplatser anläggs.
  2. Kommuner behöver hjälp att höja avgifter för parkering (så att inte parkörer flyr till billigare parkeringar). Parkeringars miljökonsekvenser behöver utredas så att värdet av marken, framförallt i stadsmiljö, höjs och parkeringars markåtgång begränsas. Det inte rimligt att driften av kommunal markparkering i Sverige subventioneras med 70 % eller 3,4 miljarder kr per år. Men så ser det tyvärr ut.
  3. Kommuner behöver hjälp att lyfta fördelarna med mobilitetstjänster till allmänheten för att få acceptans.
  4. Kommuner behöver hjälp med att utvärdera effekterna av olika mobilitetsåtgärder och -tjänster.
  5. Kommuner behöver bättre strategiska verktyg för att arbeta med parkeringsplanering områdesvis. Möjligen kan detta inkluderas och förtydligas i PBL. I dagsläget saknas verktyg som kan ge kommuner en överblick av antalet parkeringsplatser i ett område. Det är därför ofta svårt att optimera parkeringsytor och att främja samutnyttjande. Utredningens förslag om mobilitetskartläggningar skulle kunna fylla detta behov.

Läs hela Klimatkommunernas remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.