Remissvar: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden.

Klimatkommunerna har svarat på remiss av SOU En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. Vi framför att förtydligande av klimataspekten i miljöbalken är mycket välkommet. Ska vi lyckas med klimatomställningen så måste lagstiftningen vara styrande.

I remissvaret lyfter vi bland annat:

  • För att implementera de föreslagna förändringarna, framförallt för att säkerställa att förslaget till ändring i miljöbalkens portalparagraf genomsyrar alla tillståndsprocesser, behöver kommuner och andra aktörer vägledningar och kunskapshöjande åtgärder.
    Utredningen föreslår att Naturvårdsverket får i uppgift att utforma vägledningar för bedömning av verksamheters och åtgärders växthusgasutsläpp vid tillståndsprövning och tillsyn. Klimatkommunerna vill understryka vikten av att de föreslagna författningsförändringarna kompletteras med vägledande insatser för att underlätta och tydliggöra tillämpningen av miljöbalken i dess klimatanpassade form. Vägledningar bör även ge stöd för information och förebyggande insatser vid tillsyn.
  • Det är viktigt att ekonomiska incitament, exempelvis i form av statliga investeringsstöd, fortsatt finns tillgängliga för att stötta omställningen i stort och verksamheters arbete med minskad klimatpåverkan.
  • De lagändringar som föreslås innebär ökade kostnader för kommuner. Denna typ av handläggning är skattefinansierad vilket innebär att kommunernas anslag behöver öka i motsvarande grad.

Läs hela remissvaret: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, Klimatkommunerna

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.