Sänk kolet! Reflektion och erfarenhetsutbyte 17 feb

Den 17 februari 2022 höll vi ett slutwebbinarium för vårt projekt Sänk kolet!  I mindre grupper och i helgrupp bytte vi erfarenheter om kommuners arbete med kolsänkor.
Här finns en inspelning av webbinariet (samtalen i smågrupper är inte med)

Medskick från chatten

Skötsel av grönytor

Det är viktig att påpeka att det sker stora utsläpp vid gräsklippning om maskinparken inte använder sig av el eller andra förnyelsebara drivmedel. Man måste se till att skötseln inte motverkar den sänka som kan skapas.

Biokol

Fråga: Storskalig produktion av biokol i fjärrvärmeproduktion: Finns det någon som har en jämförelse mellan att producera biokol och bara utnyttja halva energin i materialet jämfört med att bränna allt (göra biobränsle etc) och istället använda CCS? Både ur energisynpunkt och ekonomiskt…

Träd

Fråga: Hur ställer ni er till beräkningarna från iTree? Är de bra underlag för trädens kolinlagring eller tycker ni att de missar något?

  • Johan Östberg: i-Tree har såklart sina brister, men det är det bästa programmet vi har. Generellt så tror jag att i-Tree undervärderar något. i-Tree används också mycket internationellt, så det finns en mycket god internationell användarbas som man kan få stöd från.

Fråga: Finns det emissionsdata för ”produktion” av träd på plantskolor? Skulle vara intressant även för att bedöma klimatnytta av att ”återbruka” träd, dvs. flytta vid exploatering.

  • Johan Östberg: Jag tror inte att det finns någon officiell data, utan att det krävs en del efterforskning för att få fram data som krävs för beräkningarna.
  • Mårten Thorslund, Omtag Nu, MatLust Utvecklingsnod: Exakt som Johan sade, ett träd är inte ett träd. Det är lite som att jämföra äpplen och päron osv. Många träd som planteras mår heller inte bra, biokol är bra men inte allenarådande. Hur mår den biologiska kroppen/biomet. Så ett planterat träd binder inte automatiskt en massa kol och inte linjärt, en viss andel dör/andra växer långsamt.

Fråga: I vår grupp pratade vi just om att ställa krav i t.ex. avtal kring skogsskötsel. Har någon kommun som är med exempel på det?

Jordbruk

  • Mårten Thorslund, Omtag Nu, MatLust Utvecklingsnod: Att öka kolinbindningen i jordbruket kan göras på många sätt, och ni har redan nämnt en del exempel, jag vill komplettera med regenerativt lantbruk. Att öka mullhalten med bara ett par procent skulle kunna ge betydande positiva konsekvenser både vad gäller att binda in kol, men även binda/hålla vatten bättre, vilket i sig både är tydligt kopplat till klimatpåverkan (vattenångan är en mkt kraftfull växthusgas etc) och att minska bevattningsbehov, förluster av matjord, närsalter, övergödning och minska risken för översvämning. Härmed utmanas även konventionellt jordbruk på samma sätt som att skogsnäringen är omgärdat av intressekonflikter.
  • Svensk kolinlagring som jobbar med storskalig kolinlagring i jordbruk https://kolinlagring.se/

Byggande

Frågor att undersöka/tips

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.