Skattelättnad för arbetsresor – vi svarar på remissen

Klimatkommunerna har svarat på remissen av Finansdepartementets promemoria ”Skattelättnad
för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk”. Här finns vårt remissvar i sin helhet. Vi ser positivt på förslaget, som innebär flera viktiga förändringar jämfört med dagens reseavdrag:

  • Dagens kostnadsbaserade reseavdrag favoriserar pendling med bil, något som vi under många år verkat för att förändra. Det nya förslaget om en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattelättnad för arbetsresor styr mot mer resande kollektivt, med cykel eller samåkning vilket leder till minskad klimatpåverkan.
  • Områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik kompenseras med hjälp av den regionala differentieringen. Detta bäddar för att skattelättnaden hamnar där den bäst behövs, istället för att främst gynna bilister i storstadsregioner med god tillgång till kollektivtrafik.
  • Det nya systemet förväntas nyttjas av fler individer. Med en skattelättnad istället för ett avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla.
  • Det nuvarande reseavdraget har varit svårt för Skatteverket att kontrollera och en stor andel av de yrkade reseavdragen har varit helt eller delvis felaktiga. Klimatkommunerna ser positivt på en skattelättnad som är lättare att kontrollera.
  • Skattelättnaden kan komma att gynna kollektivtrafiken, vilket i så fall medför flera positiva effekter som mindre utsläpp, trängsel och buller i stadskärnorna.
  • Ett medskick är att kilometerersättningen löpande bör ses över, i takt med att de rörliga kostnaderna för biltrafik sjunker (med ökad elektrifiering). Skatteavdrag eller skattereduktioner för resande kommer alltid att påverka miljön genom att öka trafiken och energianvändning, resursförbrukning och omgivningspåverkan.

Bilens norm i samhället behöver ifrågasättas och det befintliga reseavdraget som dolt subventionerar pendling med bil rimmar illa med Sveriges tydliga miljö- och klimatmål. Det behöver bli gynnsamt att resa hållbart. Här innebär det nya förslaget om en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattelättnad en förbättring.

Mot bakgrund av detta tillstyrker Klimatkommunerna förslaget. Vi skickar med till den nationella nivån att detta är en av många styrande åtgärder som krävs för att vi ska lyckas ställa om till ett transporteffektivt samhälle där det är fördelaktigt för medborgarna att välja resurseffektiva, klimatsmarta transporter!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.