Sverige först i världen med konsumtionsmål!

Miljömålsberedningen har nu överlämnat ”Sveriges globala klimatavtryck” till regeringen och Sverige blir därmed först i världen med att sätta ett mål för minskade klimatutsläpp från konsumtionen. Beredningen föreslår ett tillägg i generationsmålet: ”Sverige ska senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck”. Att Sverige ska ta ansvar för klimatpåverkan från vår konsumtion är något som Klimatkommunerna efterfrågat länge. Vi skickar en stor eloge till Miljömålsberedningen och gör samtidigt några medskick. 

Målet som föreslås baseras på att Sverige och EU når sina territoriella klimatmål och övriga länder når sina klimatlöften till Parisavtalet. Det är en bra början, och utifrån det hoppas vi att en mer ambitiös målsättning i linje med Parisavtalet, det vill säga att de globala utsläppen ska vara högst ett ton per person och år senast år 2050, växer fram.  

Tekniska lösningar kommer inte att vara tillräckliga för att nå målet. Ska vi lyckas med att vända utsläppskurvan i tid behöver vi också förändra våra beteenden, vilket borde ingå i en strategi. Flera av de förändringar som behövs för att minska utsläppen går helt i linje med andra samhällsmål, som till exempel att ersätta kortare bilresor med gång och cykel ger bättre hälsa och att äta mer baljväxter och grönsaker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer minskar både utsläppen och förbättrar folkhälsan.  

I betänkandet föreslås att offentlig sektor får ett extra stort ansvar genom målsättningen: utsläpp från offentligt upphandlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläpp från samhället i övrigt. Klimatkommunerna instämmer i att offentlig sektor har en viktig roll i att vara föregångare och att detta bör tydliggöras i lagstiftningen.  

Vi ser också att kommuner har en viktig roll i att minska utsläppen från privatkonsumtionen, något som många kommuner arbetar med redan idag. Av Klimatkommunernas medlemmar har över hälften mål om att minska utsläppen från kommuninvånarnas konsumtion. Genom att stimulera delningslösningar, uppmuntra till återbruk och på olika sätt samverka med civilsamhället tar kommunerna ett bredare ansvar. En svårighet är att det i dagsläget inte finns någon tillgänglig statistik över den totala konsumtionens klimatpåverkan på lokal nivå. Här behövs uppföljning och data. 

Vi ser fram emot en nationell samordning kring en strategi för att nå målen. Viktiga pusselbitar är till exempel att ta bort miljöskadliga subventioner och att säkerställa att varor och tjänster får bära sin klimatkostnad. Miljömålsberedningens arbete är ett stort steg på vägen – låt oss börja springa! 

Läs mer om Miljömålsberedningens förslag på regeringens hemsida. Pressträffen finns att se här.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.