Klimatkommunerna starkt kritiska till regeringens förslag på ändat reseavdrag.

Klimatkommunerna ser med stor oro på det förslag som nu läggs fram av regeringen och SD om att återgå till ett förlegat system för ersättning av pendlingsresor.

Dagens kostnadsbaserade reseavdrag favoriserar pendling med bil, något som vi under många år verkat för att förändra. Det nya förslaget, som har beslutats av alla riksdagspartier utom SD så sent som i juni i år, skulle träda i kraft vid årsskiftet 2022/2023. Äntligen skulle vi få det som vi och många andra efterlyst så länge – en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattelättnad för arbetsresor som styr mot mer resande kollektivt, med cykel eller samåkning, med minskad klimatpåverkan som följd.

Men nu är alltså regeringens plan att gå tvärt emot sin tidigare vilja, och skrota förslaget helt. Det befintliga reseavdraget som subventionerar pendling med bil rimmar illa med Sveriges tydliga miljö- och klimatmål. Det behöver bli gynnsamt att resa hållbart.

– För kommunerna är detta ett dråpslag. Vi behöver statens stöd i arbetet med att minska trafikvolymerna. Vi kan snart inte hantera de ökande volymerna. Fler bilar, framförallt i städerna, skapar ohälsa i form av ökade utsläpp och trängsel. Det förslag som nu ligger på bordet skapar problem i vår stadsplanering och innebär en försämring för våra kommuninvånare, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i Klimatkommunerna.

Den viktigaste aspekten med att förändra reseavdraget är att göra det rättvisare. Det system som beslutades av riksdagen tidigare i år kompenserar områden med sämre förutsättningar för kollektivtrafik, med hjälp av den regionala differentieringen. Detta bäddar för att skattelättnaden hamnar där den bäst behövs, istället för att gynna bilister i storstadsregioner som har bra tillgång till kollektivtrafik. Det nya systemet med en skattelättnad för arbetsresor förväntades nyttjas av fler individer. Med en skattelättnad istället för ett avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Det ger låginkomsttagare och höginkomsttagare samma avdrag, även de som inte äger en bil.

Ett stort problem med det nuvarande reseavdraget är också att det är svårt för Skatteverket att kontrollera och att det fuskas mycket med avdraget. En stor andel av de yrkade reseavdragen har varit helt eller delvis felaktiga. Det är vanligt att den skattskyldige inte uppfyller föreskriven tidsvinst, inte kan styrka kostnaden för drivmedel eller visa faktiskt antal körda mil och dylikt. En skattelättnad skulle vara enklare att administrera och kontrollera.

Regeringens förändring är nu ute på remiss. Svarstiden är dock satt till endast 10 dagar vilket gör det omöjligt för kommuner att hinna bereda sina svar.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.