Tunnelbana som passerar vatten.

Remissvar: Förslag som leder till transportsektorns omställning

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag som ska användas när regeringens nästa klimatpolitiska handlingsplan tas fram. Klimatkommunerna har svarat på remissen av underlaget. I vårt svar menar vi att förslagen i rapporten inte är tillräckliga för att vi ska nå transportsektorns klimatmål, särskilt mot bakgrund av att regeringen sedan den tillträdde redan har genomfört flera förändringar som ökar utsläppen från just transportsektorn.

Vi poängterar i vårt svar att det behövs starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle, gärna med åtgärder i linje med de som presenterades härom månaden av Klimaträttsutredningen. Bland annat behöver vi lämna dagens prognosbaserade infrastrukturplanering bakom oss, eftersom den i sig genererar allt större volymer biltrafik.

Med detta sagt konstaterar vi att det finns flera viktiga förslag i Trafikanalys rapport – särskilt viktiga för kommunerna är förslagen Sänka hastigheten i tätbebyggt område, Utöka möjligheterna till statlig medfinansiering för lokala insatser som påverkar resmönster och Reduktionsplikten.

Läs hela vårt remissvar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.