En skog under hösten ovanifrån med gröna och gula träd möter blått hav.

Remissvar: Lokal och regional klimatomställning

Det är av stor vikt att satsa på lokal klimatomställning för att nå Sveriges klimatmål och i förlängningen uppnå åtaganden i Parisavtalet.

Kommuners förutsättningar att arbeta med utsläppsminskande åtgärder varierar kraftigt. Geografiska och demografiska förhållanden belastar en del kommuner med högre utsläpp än andra. Det finns även en stor variation i kommuners klimatambitioner och hur långt man har kommit i sitt klimatarbete. Detta innebär en risk att spetskommuner drar ifrån och att en stor investeringsskuld drabbar de kommuner som halkat efter.

För att nå klimatneutralitet behöver en kommun arbeta strategiskt och långsiktigt. Kommuner har ett brett ansvar, men saknar full rådighet över exempelvis omställningen av transportsektorn, energisektorn och bygg- och anläggningssektorn. Här behövs samordning och nära samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Den samverkan som sker idag har hittills inte visat sig vara tillräcklig för att minska utsläppen i den takt som krävs för att nå klimatmålen. Klimatkommunerna anser att nationell lagstiftning och styrmedel behöver styra mot att inkludera alla Sveriges kommuner i klimatomställningen.

Det är därför mycket glädjande att Länsstyrelsen Uppsalas rapport tar fasta på flera av de behov Klimatkommunerna lyfter i förslaget Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatomställning genom ett klimatavtal och utvecklar delar i vårt förslag till mer konkreta satsningar. Men vi lyfter i vårt remissvar att, om förslagen ska få effekt behöver flera av dem knytas ihop till ett samlat paket, där respektive parts åtaganden tydliggörs och villkoras. Vi föreslår därför att utredningens förslag 1 och 3 knyts ihop och villkoras, så att de kommuner som åtar sig att genomföra åtgärder enligt färdplanen får finansiering och att åtgärderna återrapporteras årligen för att säkerställa fortsatt finansiering.

Vi lyfter också i vårt svar vikten av att fungerande, beslutade system får vara kvar för att skapa långsiktiga förutsättningar.

Vi ser fram emot att regeringen tar ett helhetsgrepp i kommande klimatpolitiska handlingsplan och att de har modet att öka tempot i klimatomställningen.

Läs hela vårt remissvar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.